Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Dirprwy Lywydd

Mae rôl y Dirprwy Lywydd hefyd yn cael ei amlinellu yn y Standing Orders.

Y Dirprwy Lywydd Ann Jones

 

Ann Jones AS  yw Ddirprwy Lywydd  y Senedd. Mae Ann Jones yn Aelod o'r Senedd dros Ddyffryn Clwyd. 

Mae Rheol Sefydlog 6.18 yn dweud, “yn absenoldeb y Llywydd neu yn unol â chais ganddo, rhaid i’r Dirprwy arfer swyddogaethau’r Llywydd, cyhyd ag y caniateir hynny gan y Ddeddf."

Prif swyddogaeth y Dirprwy Lywydd yw rhannu’r dasg o gadeirio Cyfarfodydd Llawn y Senedd â’r Llywydd; mae ei rôl yn debyg i rôl Dirprwy Lefarydd Ty’r Cyffredin.

O dan Reol Sefydlog 6.19, rhaid i’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd fod yn ddiduedd bob amser.

Mae’r Dirprwy hefyd yn mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau yn rhinwedd ei swydd yn ogystal ag ar ran y Llywydd, er mwyn codi proffil y Senedd.


Y diweddaraf gan y Dirprwy Lywydd


64fed Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad (CPC) a 6ed Cynhadledd Teirblwydd Seneddwyr Benywaidd y Gymanwlad
Kampala, Uganda 

22-27 Medi 2019

Cymerodd y Dirprwy Lywydd ran mewn nifer o sesiynau yn ystod y gynhadledd, gan gynnwys:

  • Grymuso Menywod fel Deddfwyr Effeithiol yn yr 21ain Ganrif
  • Brwydro yn erbyn Bwlio ac Aflonyddu Mewn Seneddau
  • Dyrchafu Menywod i Swyddi Arweinyddiaeth a Phortffolios Uwch
  • Pwysigrwydd Mentora ar gyfer Seneddwyr Newydd  

Ar ôl agoriad swyddogol y gynhadledd, cafwyd sawl gweithdy. Roedd y Dirprwy Lywydd yn falch o gael cadeirio'r sesiwn 'Rôl Seneddau o ran Hwyluso Pobl ag Anableddau fel Etholwyr, Ymgeiswyr a Deddfwyr'. Roedd hwn yn gyfle i ddysgu mwy am yr heriau y mae llawer o seneddwyr ag anableddau yn eu hwynebu ac i arddangos y Senedd fel senedd wirioneddol hygyrch, sy'n agored i bawb.
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8 Mawrth 2019

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno digwyddiad bob blwyddyn i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Thema 2019 yw 'Cydbwysedd er gwell – y gorau'r cydbwysedd, y gorau'r byd'. Cynhaliwyd y dathliadau cenedlaethol eleni yng ngogledd Cymru, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau menywod. Yn ystod digwyddiadau'r dydd, clywodd y gynulleidfa gan ein prif siaradwr, Steph Jeavons, ac yna cafwyd trafodaeth banel ar y thema 'Cydbwysedd er gwell – y gorau'r cydbwysedd, y gorau'r byd'. Ymhlith y panelwyr roedd Cerys Furlong (Chwarae Teg), Poppy Johnson (Face by Poppy) a Mair Stephens (Sefydliad y Merched). Hefyd, soniodd Canolfan Merched Gogledd Cymru wrth y gynulleidfa am ei gwaith, ac yna cafwyd perfformiad gwych gan y Vale Singers Choir. Diolch i bawb a gymerodd ran ac a gyfrannodd at ddigwyddiadau'r dydd.Digwyddiad Blynyddol i Addurno'r Coed Nadolig

12 Rhagfyr 2018
Bob blwyddyn rydym yn gwahodd ysgol wahanol i addurno coed Nadolig yn y Senedd. Eleni, gwnaethom groesawu plant o Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon i greu eu haddurniadau eu hunain yn ystod sesiwn grefft. Roedd y Llywydd a minnau'n falch o'u helpu i addurno'r coed, gan ddod ag ymdeimlad Nadoligaidd i'r Senedd.

Y Dirprwy Lywydd Ann Jones - Nadolig 2018 2
Y Dirprwy Lywydd Ann Jones - Nadolig 2018Lansio Adroddiad British Council Cymru

11 Rhagfyr 2018
Yn falch o gadeirio trafodaeth banel gyda chyfraniad gwych gan y gynulleidfa i drafod canfyddiadau'r adroddiad ar Fenywod, Grym a Gwleidyddiaeth. Mae'n edrych ar y datblygiadau allweddol sydd wedi'u gwneud yn rôl menywod mewn gwleidyddiaeth yn y DU ac ar draws y byd - darllenwch yr adroddiad yma. 

Lawnsio adroddiad y Cyngor PrydeinigDigwyddiad Mentora Terfynol WEN Cymru

05 Rhagfyr 2018
Ym mis Mawrth 2018, lansiodd WEN Cymru ei gynllun mentora i annog mwy o fenywod i fod yn rhan o fywyd cyhoeddus a gwleidyddol. 

Dros y naw mis diwethaf rwyf wedi cael y pleser o gymryd rhan yn y cynllun fel mentor. Mae cynlluniau fel hyn mor bwysig ac mae angen clir a chyfredol amdanynt. Maent yn darparu rhwydwaith cymorth i fenywod a all wneud gwahaniaeth go iawn. Maent hefyd yn rhoi cipolwg ar fywyd cyhoeddus a gwleidyddol, gan helpu pobl sy'n cael eu mentora i ennill hyder a phrofiad yn y maes. 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a phob lwc i'r dyfodol.


DPO at WEN Launch Event


Darllenwch blog y Dirprwy Lywydd sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau

3 Rhagfyr 2018

Ewch yma i ddarllen blog y Dirprwy Lywydd: Dileu'r rhwystrau i annog cynulleidfa amrywiol a chynrychioliadol i fywyd cyhoeddus.

Ann Jones AC gyda Kevin Murphy, MLA, llefarydd Cynulliad Nova Scotia yng NghanadaAnn Jones AC gyda Kevin Murphy, MLA, llefarydd Cynulliad Nova Scotia yng Nghanada


Y Dirprwy Lywydd yn mynychu digwyddiad Menywod Cymru i'r Senedd Delyn

29 Mehefin 2018

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Menywod Cymru' fel rhan o raglen Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nelyn. Roedd yn gyfle i ddathlu a thrafod cynrychiolaeth menywod yng Nghymru, fel rhan o'n hymdrechion i nodi canmlwyddiant Mudiad y Bleidlais i Fenywod. Holwyd Ann Jones AC, y Dirprwy Lywydd, Hannah Blythyn AC a Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg ynghylch eu rolau fel menywod amlwg mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Cafwyd trafodaethau am y rhwystrau y maent wedi'u hwynebu yn ystod eu gyrfaoedd a sut y bu iddynt oresgyn y rhain i gyrraedd lle y maent heddiw.  

Dirprwy Lywydd yn Senedd Delyn


Y Dirprwy Lywydd yn mynychu digwyddiad Senedd Ieuenctid Cymru ar gyfer Senedd Delyn

28 Mehefin 2018

Croesawodd y Dirprwy Lywydd bobl ifanc i Theatr Clwyd i glywed mwy am Senedd Ieuenctid Cymru; sut y gallant gofrestru i bleidleisio a sut y gallant sefyll fel ymgeisydd. Roedd cyfle i ystyried y materion yr hoffent i Senedd Ieuenctid Cymru eu trafod a dysgu beth y mae'n ei olygu i fod yn Aelod.

Dirprwy Lywydd yn Senedd Delyn 2

 
 

Deputy Presiding Officer at International Women's Day Book LaunchDeputy Presiding Officer with Lady Rhondda Portrait

DPO At Lead Her Ship eventDeputy Presiding Officer - Millicent Faucett

Deputy Presiding Officer with menteeDeputy Presiding Officer - Youth ParliamentDeputy Presiding Officer - Voices of the Future Event

 
 


Partners & Help