Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canllaw i'r Broses Ddeddfu

Cyfraith ddrafft yw Bil. Ar ôl i’r Senedd ystyried a phasio Bil, ac ar ôl i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol gan y Frenhines, mae’n dod yn ‘Ddeddf gan Senedd Cymru’. Gall Senedd Cymru basio Deddfau ar unrhyw faterion nas cedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017).Mace

Canllawiau a Dogfennau Deddfwriaeth

Mae'r lincs a'r dogfennau isod yn cynnig gwybodaeth manwl am brosesau deddfu'r Senedd:

Canllaw i Filiau a Deddfau Cyhoeddus

Gall Lywodraeth Cymru, Pwyllgor o'r Senedd, Aelod unigol neu Gomisiwn y Senedd gynnig Bil Cyhoeddus. Mae gweithdrefnau’r Senedd sy’n berthnasol i Filiau Cyhoeddus wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 26.

Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Bil Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil a'r Senedd yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Bil ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Bil hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Senedd yn ystyried y Bil ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Bil hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Senedd i basio testun terfynol y Bil.

Mae cyfnod diwygio ychwanegol dewisol, a elwir yn gyfnod adrodd, y gellir ei gynnwys rhwng cyfnodau 3 a 4, os bydd yr Aelod sy’n gyfrifol yn cynnig hynny a bod y Senedd yn ei gymeradwyo.

Canllaw i Filiau Preifat

Caiff Bil Preifat ei gyflwno gan unigolyn neu sefydliad y tu allan i’r Senedd er mwyn cael pwerau sy’n ychwanegol at y gyfraith gyffredinol, neu yn groes iddi. Mae gweithdrefnau’r Senedd mewn perthynas â Biliau Preifat wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 26A.

Nid oes Biliau Preifat ar y gweill ar hyn o bryd.

Balot ar gyfer Biliau Aelodau

O bryd i’w gilydd, rhaid i’r Llywydd gynnal Balot i benderfynu ar enw Aelod heblaw Aelod o’r Llywodraeth a gaiff ofyn am gytundeb i gyflwyno Bil Aelod.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y balot, rhaid i Aelodau gyflwyno’r wybodaeth sy’n angenrheidiol cyn y balot yn unol â Rheol Sefydlog 26.90.

Penderfyniadau’r Llywydd o ran Ffurf Briodol

​​

 
 

Hynt deddfwriaeth ar hyn o bryd

Canllawiau ar ddeddfwriaeth

Darllenwch y canllawiau presennol ar gyflwyno a chraffu ar Ddeddfwriaeth.

Hynt Biliau'r Senedd

​Darllenwch am hynt Biliau'r Senedd mae'r Senedd yn craffu arnynt ar hyn o bryd

Testun Deddfau a basiwyd

Mae testun Deddfau'r Senedd a Biliau'r DU y maent yn eu diwygio i'w gweld ar wefan Legislation.gov.uk

Ewch i Legislation.gov.uk

 ​
 

Busnes blaenorol y Senedd​​

Deddfau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

​Ers mis Mai 2011, mae deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad ar ffurf Deddfau Cafodd cymhwysedd deddfwriaeth y Cynulliad ei ymestyn yn sylweddol hefyd.

Mesurau yn y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Rhoddwyd pwerau deddfu newydd i'r Cynulliad ar ddechrau'r Trydydd Cynulliad, sef mis Mai 2007. Galli'r Cynulliad basio "Mesurau" yn y meysydd yr oedd ganddo ghymhwysedd deddfwriaethol ynddynt.

Offerynnau statudol yn y Cynulliad Cyntaf a'r Ail Gynulliad

Pan sefydlwyd y Cynulliad, roedd y pwerau i ddeddfu yn gyfyngedig i basio Offerynnau Statudol.

 
 

 

​​​​

Partners & Help