Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Paul Davies AS

Profile image for Paul Davies AS

Teitl: Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Preseli Sir Benfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
20 Stryd y Farchnad Uchaf
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QA

Ffôn:  01437 766425

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7216

E-bost:  Paul.Davies@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.paul-davies.org.uk

Facebook :  www.facebook.com/PaulDaviesAMACPreseliPembrokeshire

Twitter :  twitter.com/PaulDaviesPembs

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Diddordebau a llwyddiannau allweddol

Mae Paul yn ymgyrchydd brwd dros y gymuned awtistiaeth yng Nghymru. Cyflwynodd ddeddfwriaeth ddrafft ar gyfer Deddf Awtistiaeth i Gymru, ac er na chafodd y ddeddfwriaeth hon ei phasio gan y Cynulliad Cenedlaethol, fe arweiniodd at newidiadau statudol sylweddol i ddarpariaeth o ran awtistiaeth yng Nghymru. Mae Paul hefyd yn ffigwr blaenllaw yn yr ymgyrch i warchod a diogelu Cofebion Rhyfel yng Nghymru yn well, ac mae’n codi’r mater hwn yn aml yn Siambr y Senedd.

 

Hanes personol

Ganwyd Paul ym 1969 ac fe’i magwyd ym Mhontsian y tu allan i Landysul yng Ngheredigion. Aeth i Ysgol Gynradd Tregroes ac Ysgol Ramadeg Llandysul. Ar ôl ei astudiaethau Safon Uwch yn Ysgol Gyfun Castell Newydd Emlyn, ymunodd â Lloyds Bank ym 1987

 

Cefndir proffesiynol

Hyd nes iddo gael ei ethol, roedd yn parhau i weithio i Lloyds Bank, a’i rôl olaf gyda’r cwmni oedd fel Rheolwr Busnes yn Hwlffordd yn cynnig cymorth i fusnesau bach

 

Hanes gwleidyddol

Ym mis Chwefror 2000, ymgeisiodd Paul mewn isetholiad seneddol yng Ngheredigion, gan wella perfformiad y Ceidwadwyr o ddod yn bumed yn yr etholiad blaenorol i’r Cynulliad i ddod yn drydydd, gan wthio Llafur i’r bedwaredd safle. Safodd hefyd yn etholiad cyffredinol 2001 fel yr ymgeisydd seneddol dros Geredigion. Yn 2003, safodd yn etholaeth Preseli Sir Benfro yn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynyddu cyfran ei blaid o’r bleidlais o 23 y cant i 30 y cant. Llwyddodd i wella perfformiad Ceidwadwyr Cymreig o ddod yn drydydd i ddod yn ail, dim ond 1,326 o bleidleisiau y tu ôl i’r Blaid Lafur. Mae Paul hefyd wedi cyflawni rolau uwch ar ran y Ceidwadwyr Cymreig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, fel cadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Ceredigion a dirprwy gadeirydd Ceidwadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cafodd Paul ei ethol yn Aelod Cynulliad dros Breseli Sir Benfro ym mis Mai 2007, gyda 38.6 y cant o’r bleidlais a mwyafrif o 3,205. Ar ôl iddo gael ei ethol am y tro cyntaf yn 2007, cafodd Paul ei benodi’n Weinidog Cysgodol dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, cyn dod yn Weinidog Cysgodol dros Addysg a’r Gymraeg ym mis Mawrth 2009. Yn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ar 5 Mai 2011, cafodd Paul ei ailethol yn Aelod Cynulliad dros Breseli Sir Benfro, gan gynyddu ei gyfran o’r bleidlais i 42.4 y cant. Yn fuan ar ôl yr etholiad hwnnw, cafodd Paul ei benodi’n Arweinydd Dros Dro gan Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad hyd nes i Andrew RT Davies AC gael ei benodin barhaol ar 14 Gorffennaf 2011. Un o benderfyniadau cyntaf Andrew fel arweinydd oedd penodi Paul yn Ddirprwy Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad ac yn Weinidog Cysgodol dros Gyllid. Cafodd Paul ei ethol eto yn Aelod Cynulliad dros Breseli Sir Benfro ar 5 Mai 2016, gan gynyddu ei fwyafrif i 3,930. Parhaodd Paul yn ei rôl fel Dirprwy Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig, Rheolwr Busnes ar Prif Chwip. Hefyd, cafodd Paul ei benodi’n llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar faterion gwledig. Ym mis Medi 2018, cafodd Paul ei ethol yn Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol gan aelodau’r Ceidwadwyr Cymreig. Yn fuan ar ôl hynny, penododd ei Gabinet Cysgodol.

 

Bywyd personol

Mae Paul yn byw gyda Julie, ei wraig, ym Mlaenffos, gogledd sir Benfro; gwnaethant briodi ym mis Medi 2006. Roedd Paul yn aelod o Gyngor Cymuned Boncath yn flaenorol, a buodd yn llywodraethwr ysgol am sawl blwyddyn. Ei brif ddiddordebau y tu hwnt i wleidyddiaeth yw rygbi, darllen, cerdded ac ymweld â safleoedd hanesyddol

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help