Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

David Rees AS

Profile image for David Rees AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Aberafan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
SA12 6LF

Ffôn:  01639 870779

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7128

E-bost:  David.Rees@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.David-Rees.com

Facebook :  www.facebook.com/DavidReesAMAberavon

Twitter :  www.twitter.com/DavidReesMS

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae David yn eiriolwr cryf dros undebau llafur a'r rôl bwysig y maent yn ei chwarae o ran cefnogi pobl sy'n gweithio.  Mae'n aelod o’r undeb llafur Unite a bu hefyd yn aelod o Undeb y Prifysgolion a'r Colegau yn ystod ei yrfa addysgol. Yn sgil ei ddiddordeb academaidd ym maes cyfrifiaduron, daeth yn aelod o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain ac yn

Beiriannydd Siartredig.

 

Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys dyfodol gweithgynhyrchu yng Nghymru, iechyd, addysg, datblygu economaidd ac adfywio, gan gynnwys creu rhagor o gyfleoedd twristiaeth yng nghymoedd De Cymru a gwella gwasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau lleol.

 

Hanes personol

Ni ddylech ysgrifennu mwy na 300 gair. Bydd hyn yn sicrhau cysondeb rhwng eich proffil chi a phroffiliau eich cyd-Aelodau Cynulliad.

Mae David Rees yn frodor o Aberafan a chafodd ei addysg yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd lleol. Ar ôl gorffen ei astudiaethau Safon Uwch aeth i Goleg Prifysgol Caerdydd (Prifysgol Caerdydd erbyn hyn). Ym Mhort Talbot y bu ei gartref erioed, ac erbyn hyn mae'n byw gyda'i wraig yng Nghwmafan, Port Talbot. Mae ganddynt ddwy ferch, a gafodd eu haddysg yn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol, a phedwar o wyrion.

 

Mae gan David radd anrhydedd mewn Peirianneg Sifil a Strwythurol o Brifysgol Caerdydd (Coleg Prifysgol Caerdydd gynt), yn ogystal â chymhwyster addysgu ôl-raddedig a gradd meistr mewn Cyfrifiadureg.

 

Cefndir proffesiynol

Ar ddechrau ei yrfa, bu David yn athro mathemateg yn Ysgol Gyfun Cynffig, Mynydd Cynffig, ac yna bu'n ddarlithydd mewn cyfrifiadureg yng Ngholeg Afan. Yna, aeth i faes addysg uwch fel uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg a chyn iddo gael ei ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2011, roedd yn Ddeon Cynorthwyol y Gyfadran ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe (sydd bellach yn rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant).  Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, bu David yn gadeirydd cydbwyllgor yr undeb llafur ac yn aelod lleyg o bwyllgor rhanbarthol Cymru o UCU (NATFHE) gan gynrychioli aelodau o bob rhan o'r sefydliad.

 

Mae David wedi bod yn llywodraethwr staff yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe a Choleg Afan a hefyd yn rhiant lywodraethwr yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

 

Hanes gwleidyddol

Yn 2011 y cafodd David ei ethol gyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gan olynu'r Dr Brian Gibbons fel Aelod Cynulliad Aberafan. Yn ystod pedwerydd tymor y Cynulliad bu David yn cadeirio'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a bu hefyd yn gwasanaethu ar y Pwyllgor Menter a Busnes, Pwyllgor yr Amgylchedd a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.  Bu hefyd yn gadeirydd grwpiau trawsbleidiol ar Wyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd Meddwl a Chymunedau Diwydiannol.

 

Ers ymuno â'r Blaid Lafur ym 1982, cafodd nifer o swyddi o fewn y blaid yng Nghymru, yn ogystal ag o fewn undebau llafur. Cyn ei ethol yn 2011, roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Llafur Cymru a Fforwm Polisi Cymru, a bu'n weithgar yn yr agenda polisi yn y cyfnod cyn yr etholiad.  Roedd hefyd yn aelod o bwyllgor rhanbarthol ei undeb llafur ac yn swyddog lleyg yn ei weithle.

 

Cyn cael ei ddewis i gynrychioli etholaeth ei gartref yn 2011, bu David yn ymgeisydd y Blaid Lafur yn sir Frycheiniog a Maesyfed yn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn 2003, ac yn ymgeisydd ar restr Gorllewin De Cymru yn etholiad 2007.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help