Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Janet Finch-Saunders AS

Profile image for Janet Finch-Saunders AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Political grouping: Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Aberconwy

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
29 Stryd Madog
Llandudno
LL30 2TL

Ffôn:  01492 871 198

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7247

E-bost:  Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.JanetFinchSaunders.org.uk

Twitter :  twitter.com/JFinchSaunders

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yn wleidyddol, y meysydd allweddol i Janet yw sicrhau mwy o fuddsoddiad mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol – yn arbennig ar gyfer yr henoed a'r rhai sy'n dioddef o salwch iechyd meddwl; lleihau rheoleiddio a biwrocratiaeth i ffermwyr; sicrhau'r broses lawn o gyflwyno band eang cyflym iawn i ardaloedd gwledig; cefnogi busnesau bach a chanolig, a lleihau gwastraff mewn Llywodraeth ar bob lefel i sicrhau gwerth am arian i'r trethdalwr.

 

Y tu allan i wleidyddiaeth, Janet yn frwd iawn o blaid anifeiliaid a chadwraeth forol, ac mae'n weithgar yng nghymuned Llandudno. Mae'n forwr brwd, ac yn mwynhau treulio amser gyda'i theulu.

 

Hanes personol

Mae Janet yn briod â Gareth Saunders. Maent yn byw yn Llandudno, ac mae ganddynt ddau o blant gyda’i gilydd – Adam a Hannah.

 

Cefndir proffesiynol

Fel menyw fusnes ac entrepreneur brwd, sefydlodd Janet nifer o fusnesau lleol llwyddiannus. Mae'n gefnogol o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig sydd wedi ennill eu plwyf, a chychwynnodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach yn ystod y Pedwerydd Cynulliad.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Janet wedi gwasanaethu fel Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Aberconwy ers 2011, ac yn 2016 hi oedd y deiliad cyntaf i gadw'r sedd yn y Cynulliad. Yn y gorffennol mae wedi dal y portffolio ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, a chynrychiolodd Janet y Grŵp fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Lywodraeth Leol rhwng 2012 a 2016 yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, gan eistedd ar y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Mae Janet wedi cadw'r portffolio hwn fel Llefarydd Cysgodol ar gyfer Llywodraeth Leol yn y Pumed Cynulliad.

 

Yn y gorffennol, cynrychiolodd Janet ward Craig-y-Don ar Gyngor Tref Llandudno a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Yn yr awdurdod lleol, bu'n eistedd fel Aelod Cabinet â chyfrifoldeb cyffredinol dros ddiogelwch cymunedol, ac mae wedi bod yn Gadeirydd y Prif Bwyllgor Craffu ac yn Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig.

 

Mae Janet yn falch o fod yn gyn-Faer Llandudno, fel y bu ei mam a’i thad cyn hynny.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help