Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Jenny Rathbone AS

Jenny Rathbone AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Canol Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

Ffôn:  029 2025 6255

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7134

E-bost:  Jenny.Rathbone@senedd.cymru

Twitter :  twitter.com/JennyRathbone

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Cafodd Jenny Rathbone ei geni yn Lerpwl a bellach mae’n byw yn Llanedern yng Nghaerdydd. Mae ganddi ddau o blant. Mae Jenny yn weithgar yn y gymuned leol ac yn credu y gall pethau da ddigwydd pan fydd cymunedau'n gweithio gyda'i gilydd.

 

Cefndir proffesiynol

Bu Jenny’n gwneud gwaith teledu ym maes materion cyfoes, fel ymchwilydd a newyddiadurwr ar World in Action i Granada, cynhyrchydd y rhaglen Money Programme i’r BBC, a pheth amser yn gweithio ar Women’s Hour i BBC Radio 4.

 

Bu Jenny’n Gadeirydd Panelau Adolygiad Annibynnol ar gyfer cwynion i’r GIG yn Llundain rhwng 1996 a 2003.

 

Rhwng 2002 a 2007, roedd Jenny’n rheolwr rhaglenni ar y rhaglen flaengar Cychwyn Cadarn yng ngogledd Llundain, a sefydlodd ddwy ganolfan i blant, gan gynnwys gwasanaeth cyn-enedigol braenaru cenedlaethol yn cynnig dosbarthiadau rhianta a chymorth bwydo ar y fron gyda chlinigau a oedd yn cael eu harwain gan fydwragedd.

 

Bu Jenny’n gweithio fel y cynrychiolydd lleyg ar Bwyllgor Gwaith Proffesiynol Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Islington, gan weithio gyda meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd cysylltiedig proffesiynol i wella gofal sylfaenol rhwng 2002 a 2006.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Jenny Rathbone ei ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai 2011 ar ôl trechu'r Democratiaid Rhyddfrydol yn etholaeth Canol Caerdydd. Ym mis Mai 2016, cynyddodd ei mwyafrif dros 2,000 y cant.

 

Mae Jenny yn mynychu cyfarfodydd PACT o amgylch yr etholaeth i sicrhau bod yr Heddlu a Chyngor Caerdydd yn gweithio'n effeithiol gyda'r gymuned i leihau troseddu a mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Dywedodd Jenny:

 

"Rwy'n credu ei bod yn hanfodol bod pob plentyn yn cael dechrau teg mewn bywyd. Dyna pam fy mod i mor gefnogol o raglen Dechrau'n Deg Llywodraeth Llafur Cymru a pham fy mod i'n llywodraethwr ysgol.

 

"Yn gynharach yn fy ngyrfa, roeddwn i'n rheolwr rhaglenni ar gyfer rhaglen hynod lwyddiannus Cychwyn Cadarn. Llwyddwyd i greu canolfannau blaengar i blant, gan ddod â gwasanaethau i'r mannau y mae pobl yn byw ac adfywio'r ardal leol.

 

"Rwyf wastad wedi gweithio gyda chymdeithasau tenantiaid a sefydliadau cymunedol i fynd i'r afael â phroblemau tai, cyffuriau a throseddu, sy'n effeithio ar fywydau pob un ohonom.

 

"Rwy'n gefnogwr brwd o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac yn falch o'r ffaith y cafodd ei greu gan Aneurin Bevan pan oedd yn Weinidog Iechyd a Thai ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Rwyf wedi gwasanaethu ar ymddiriedolaeth iechyd, ac wedi cadeirio panelau cwynion annibynnol y GIG - felly rwy'n gwybod sut y dylai pethau weithio.

 

"Yn fy 20 mlynedd mewn newyddiaduraeth teledu, dysgais i sut y mae pethau'n gweithio yng ngwleidyddiaeth Prydain, a lle mae angen i bethau newid. Bûm yn gweithio ar World in Action i Granada a Money Programme y BBC. Yn aml, mae'r straeon y gweithiais arnynt bryd hynny yn uniongyrchol berthnasol i faterion heddiw. Mae hyn yn sicr yn wir yn achos y gyfres Channel 4 y cynhyrchais am yr argyfwng dyledion rhyngwladol.

 

"Rwy'n gefnogwr cryf o'r undebau llafur, ac rwy'n aelod o Unite. Rwy'n falch o fod yn noddwr o Ymddiriedolaeth Menywod Hayaat, ac yn gyfarwyddwyr o Living Room, sy'n helpu pobl sy'n brwydro yn erbyn caethiwed."

 

"Yn y Senedd, fy mhrif ddiddordebau yw iechyd, addysg, a sicrhau bod y Llywodraeth a phob gwasanaeth cyhoeddus yn darparu tai, trafnidiaeth a systemau ynni cynaliadwy, fel sydd wedi'i nodi'n glir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015)." 

 

Mae Jenny yn eistedd ar y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help