Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Russell George AS

Profile image for Russell George AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Sir Drefaldwyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
13 Parker's Lane
Y Drenewydd
SY16 2LT

Ffôn:  01686 610887

E-bost:  russell.george@senedd.cymru

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7206

E-bost:  Russell.George@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.RussellGeorge.com

Facebook :  facebook.com/russelligeorge

Twitter :  www.twitter.com/Russ_george

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Blaenoriaethau cyfredol Russell yw cadw a gwella gwasanaethau cyhoeddus lleol i bobl Sir Drefaldwyn. Mae Russell hefyd yn teimlo'n angerddol am annog pobl iau i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus ac mae'n awyddus i gefnogi ac annog busnesau newydd a thwf busnesau bach. Roedd Russell yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o hyrwyddo ffordd osgoi'r Drenewydd ac mae'n ymgyrchu dros wella band eang yn ardaloedd gwledig Cymru. Mae hefyd wedi gwrthwynebu'n gryf ddatblygiad tyrbinau gwynt ar y tir ledled canolbarth Cymru. Mae ei ddiddordebau personol yn cynnwys cadw'n iach. Ef yw Llywydd Cyngor Sgowtiaid Ardal Sir Drefaldwyn a Dirprwy Lywydd Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor Sir Drefaldwyn. Mae hefyd yn aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, ac yn aelod o Hope Church yn y Drenewydd; felly mae wedi bod yn rhan o lawer o brosiectau sy'n cefnogi'r gymuned.

 

Hanes personol

Ganed Russell yn y Trallwng ym 1974 a chafodd ei fagu yn Sir Drefaldwyn ac yno yr aeth i’r ysgol. Mae ganddo radd mewn Astudiaethau Gwybodaeth a’r Cyfryngau o Brifysgol Canolbarth Lloegr.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol i'r Senedd, roedd Russell yn gynghorydd tref, yn llywodraethwr ysgol, yn aelod o Fwrdd Coleg Powys, ac yn aelod o Bwyllgor Rheoli Theatr Hafren.

 

Hanes gwleidyddol

Russell George yw’r Aelod o Senedd Cymru dros Sir Drefaldwyn ac mae wedi cynrychioli’r etholaeth er 2011. Russell yw Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi a Thrafnidiaeth, ac mae ei rôl fel llefarydd ar ran Grŵp Ceidwadwyr Cymru hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb am Ganolbarth Cymru. Mae wedi cadeirio Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Senedd Cymru ers 2016. Etholwyd Russell i Gyngor Sir Powys yn 2008 ac roedd yn aelod o fwrdd rheoli gweithredol y Cyngor rhwng 2008 a 2011. Pan etholwyd ef i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011, fe’i penodwyd yn Weinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy cyn dod yn Weinidog yr Wrthblaid dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig rhwng 2014 a 2016. Ym mis Mai 2016, etholwyd Russell i'r Cynulliad gyda mwyafrif cynyddol. Rhwng 2013 a 2016, sefydlodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyfathrebu Digidol ac ef oedd cadeirydd y Grŵp hwn a oedd yn ymgyrchu dros welliannau o ran y graddau yr oedd band eang cyflym iawn a signal ffonau symudol ar gael yng Nghymru ac, yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, roedd yn aelod gweithgar o Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a Phwyllgor Deisebau y Cynulliad.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help