Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dawn Bowden AS

Profile image for Dawn Bowden AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Merthyr Tudful a Rhymni

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
110 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8AP

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7170

E-bost:  Dawn.Bowden@senedd.cymru

Facebook :  www.facebook.com/DawnBowdenAM

Twitter :  www.twitter.com/Dawn_Bowden

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Prif ddiddordeb Dawn o ran chwaraeon yw pêl-droed. Bu’n gefnogwr tîm ei thref enedigol, Bristol City, gydol ei hoes ac mae’n dal i deithio i gemau yno pan fydd amser yn caniatáu.  Fodd bynnag, mae hi hefyd yn ddeiliad tocyn tymor Clwb Pêl-droed Tref Merthyr ac mae ganddi ddiddordeb brwd yn y rhan fwyaf o chwaraeon lleol yn ei hetholaeth.

Teithio yw yn un arall o ddiddordebau hamdden Dawn, yn enwedig os yw'n golygu bod yn yr Eidal. Dechreuodd ei hoffter o’r Eidal pan aeth yno ar daith ysgol a hithau ond yn 12 oed. Treuliodd ei mis mêl yno ac mae wedi treulio llawer o wyliau mewn gwahanol rannau o'r wlad.

Ynghyd â hoffter Dawn o’r Eidal mae ei hoffter o fwyd Eidalaidd.

Yn ei hamser hamdden, mae Dawn hefyd yn hoffi darllen, gwrando ar gerddoriaeth a threulio amser gyda'i theulu sydd wedi’u lledaenu ar draws de Cymru, gogledd Cymru a gorllewin Lloegr.

 

Hanes personol

Cafodd Dawn ei geni a'i magu ym Mryste. Mae’n dod o deulu dosbarth gweithiol traddodiadol ac roedd ei rhieni yn undebwyr llafur ac yn aelodau o'r Blaid Lafur. Mae ganddi un brawd. 

Mynychodd Dawn Ysgol Uwchradd Gatholig y Santes Bernadette ac astudiodd hyd at lefel TGAU.  Ar ôl gadael yr ysgol, aeth i Goleg Technegol Soundwell lle’r enillodd gymwysterau mewn astudiaethau busnes, ysgrifenyddol a’r gyfraith. Yn ddiweddarach enillodd gymhwyster Diploma y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth drwy astudio gyda'r TUC.

Ym 1989, symudodd Dawn i dde Cymru lle y ganwyd, magwyd ac addysgwyd ei dau fab ac maent yn dal i fyw a gweithio yno. Mae hi wedi bod yn briod â Martin ers 2011.

 

Cefndir proffesiynol

Swydd gyntaf Dawn ar ôl gadael y coleg oedd fel ysgrifenyddes i Reolwr Gyfarwyddwr Rhanbarthol Guest Keen and Nettlefold Distributors ym Mryste.

Symudodd oddi yno i weithio fel ysgrifenyddes feddygol yn y GIG cyn treulio cyfnod byr o amser yn gweithio fel swyddog Llywodraeth Leol. Yn ystod y blynyddoedd hyn o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus y daeth Dawn i ymwneud yn weithredol â’i hundeb llafur, NALGO (a ddaeth yn ddiweddarach i fod yn UNSAIN).

A hithau ond yn 23 oed, penodwyd Dawn yn Drefnydd Cangen llawn-amser i NALGO, gan weithio gydag aelodaeth GIG yr undeb ym Mryste. Ym 1989, symudodd i dde Cymru i ddod yn Swyddog Ardal benywaidd cyntaf ac ieuengaf yr ardal.  Cododd drwy rengoedd ei hundeb i ddod yn Bennaeth Iechyd UNSAIN Cymru, swydd y bu ynddi hyd at ei hethol yn Aelod Cynulliad dros Ferthyr Tudful a Rhymni ym mis Mai 2016. Mae hi'n cyfrif arwain y trafodaethau a gyflwynodd y Cyflog Byw i GIG Cymru yn 2014 ymysg ei llwyddiannau mwyaf balch.

Yn ei rolau gyda’r undeb, bu Dawn yn eiriolwr, trafodwr, siaradwr cyhoeddus ac ymgyrchydd dros aelodau a oedd yn gweithio’n bennaf yng ngwasanaethau sector cyhoeddus Llywodraeth Leol, Iechyd, Addysg Uwch ac Addysg Bellach, yn ogystal â chyfleustodau preifat nwy, dŵr a thrydan a’r sector gwirfoddol. Roedd ganddi hefyd gyfrifoldeb rheoli dros dîm mawr o drefnwyr UNSAIN a oedd yn cwmpasu canolbarth a de ddwyrain Cymru.

Gweithiodd Dawn gyda nifer o sefydliadau gan gynrychioli ei hundeb, gan gynnwys Fforwm Partneriaeth GIG Cymru, NJC Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Partneriaeth y Gweithlu Llywodraeth Cymru. Byddai’n mynychu ac yn annerch yng Nghynadleddau TUC Cymru a Phlaid Lafur Cymru fel cynrychiolydd UNSAIN yn rheolaidd.

 

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Dawn â'r Blaid Lafur ym l983. Mae hi hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Iechyd Sosialaidd ac yn aelod o UNSAIN, undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Cafodd ei safbwyntiau gwleidyddol eu llunio gan ei magwraeth a chan ei rhieni a oedd yn undebwyr llafur ac yn aelodau o'r Blaid Lafur.

Yn ystod streic y glowyr rhwng l984 a 1985, gweithiodd Dawn gyda TUC y De Orllewin i gasglu arian a bwyd i gefnogi glowyr de Cymru. 

Streic y glowyr ac anghydfod diwydiannol eraill yn ystod yr 1980au a’i gyrrodd i fyd gwleidyddiaeth. Ymunodd â CND ym l984 ac ym mis Ebrill l986 enillodd isetholiad yn ward Staple Hill, a oedd yn ward Geidwadol ar y pryd, i ddod yn Gynghorydd Llafur ar Gyngor Dosbarth Kingswood a hithau ond yn 26 oed. Gwasanaethodd Dawn ar bwyllgorau Polisi, Tai, Personél (Cadeirydd Cysgodol), Iechyd yr Amgylchedd a Chynllunio.

Mae Dawn wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol a enwebwyd gan yr awdurdod lleol dros Lafur mewn ysgolion uwchradd a chynradd. Bu hefyd yn Gynghorydd Cymuned Llafur ym Mhontyclun lle'r oedd yn byw cyn ei hethol yn Aelod Cynulliad ym Merthyr Tudful a Rhymni. Safodd hefyd fel ymgeisydd Llafur dros ward Pontyclun o Gyngor Rhondda Cynon Taf yn 2004.

Mae Dawn wedi mynychu ac wedi siarad yng nghynadleddau Plaid Lafur Cymru a chynadleddau Plaid Lafur y DU yn rheolaidd.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help