Overhead view of Pierhead

Overhead view of Pierhead

Penodiadau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd 01/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/09/2021   |   Amser darllen munudau

Rydym yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. 

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tymor penodol - uchafswm o 7 mlynedd

Cyflog cystadleuol

Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion os bydd aelodau o gyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod, mae’n cynnal cyfiawnder ac yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i wella, drwy wrando’n wirioneddol ar gwynion a dysgu yn eu sgîl. Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn annibynnol ar bob corff llywodraethol ac mae’n darparu gwasanaeth annibynnol am ddim.

Bydd yr Ombwdsmon presennol yn rhoi’r gorau i’r rôl cyn hir, ac rydym yn chwilio am arweinydd talentog a all ddatblygu’r llwyddiant y mae ef a'i dîm wedi'i gyflawni yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd enw da amlwg fel arweinydd strategol, a bydd ganddo allu rheoli gweithredol cryf ynghyd â sgiliau cyfathrebu a sgiliau dadansoddi rhagorol. P'un ai a yw o'r sector cyhoeddus neu o'r sector preifat, bydd gan yr ymgeisydd hefyd ddealltwriaeth dda o strwythurau llywodraeth ddatganoledig a gwasanaethau cyhoeddus, a bydd ei ddull o ddefnyddio tystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ennyn hyder rhanddeiliaid a staff fel ei gilydd.

Mae hwn yn benodiad y Goron, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei enwebu gan Senedd Cymru a bydd yn y swydd am gyfnod o hyd at 7 mlynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl neu i wneud cais ewch i https://execroles.penna.com/ neu i gael trafodaeth gychwynnol yn gyfrinachol, cysylltwch â'n partneriaid recriwtio yng nghwmni Penna, sef Roger Russell (07710701570) roger.russell@penna.com neu Claudia Sousa (07763580368) claudia.sousa@penna.com