Penodiadau Cyhoeddus Hysbysiad Preifatrwydd

Cyhoeddwyd 27/10/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/10/2020   |   Amser darllen munudau

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn egluro sut y mae Senedd Cymru / Welsh Parliament ("y Senedd") yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fydd penodiadau yn cael eu gwneud i swyddi cyhoeddus gan y Senedd - (neu y mae'r Senedd yn eu hargymell neu'n eu henwebu drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn i'w benodi'n ffurfiol gan Ei Mawrhydi).

At hynny, mae’n disgrifio pa mor hir y cedwir y wybodaeth honno, a phryd y byddwn yn ei rhannu â sefydliadau eraill.

Pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu?

Caiff y wybodaeth y gofynnwn amdani ei defnyddio i’n galluogi i ystyried a ydych yn addas ar gyfer Penodiad Cyhoeddus sy’n cael ei hysbysebu. Does dim rhaid i chi roi holl wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani, ond gallai effeithio ar ein gallu i brosesu'ch cais ac asesu a ydych yn addas ar gyfer swydd berthnasol os na wnewch chi hynny.

Mae data personol a brosesir yn cynnwys eich teitl, enw, cyfeiriad cartref, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, addysg, cymwysterau, hanes a sgiliau cyflogaeth, geirdaon cyflogaeth ac atebion i gwestiynau rydym wedi’u pennu fel bod yn berthnasol i'r swydd, megis ceisiadau, CVs a datganiadau personol. Mae hwn hefyd yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd at ddibenion gwiriadau diwydrwydd dyladwy neu wybodaeth am wrthdaro buddiannau.

Gofynnir hefyd am gategorïau arbennig o ddata ar gyfer monitro cyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal, a allai gynnwys eich rhyw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, a chrefydd neu gred.

Rydym yn defnyddio unrhyw ddatganiad o anabledd i'n galluogi i asesu a gwneud addasiadau rhesymol i'r broses recriwtio pe bai'r ymgeisydd yn gofyn amdanynt.

Does dim rhaid cwblhau'r ffurflen wybodaeth am amrywiaeth, ond rydym yn annog ymgeiswyr i roi’r wybodaeth hon er mwyn ein cynorthwyo gyda'n cyfrifoldebau monitro.
Os byddwch yn rhoi eich gwybodaeth am amrywiaeth, bydd yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn cael ei chadw ar wahân, ac ni fydd y panel recriwtio yn ei gweld. Ni fydd unrhyw unigolyn yn cael ei adnabod fel rhan o'r broses hon.

Pam rydym ni’n casglu’r wybodaeth hon a beth fyddwn ni'n ei wneud gyda’r wybodaeth bersonol a roddir gennych

Caiff data personol eu casglu a’u defnyddio i hwyluso'r gwaith o weinyddu'r broses Penodiadau Cyhoeddus.

 • Yn ystod y broses benodi, bydd y Comisiwn, ac unrhyw bobl eraill sy'n ymwneud â’r broses benodi, yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i:
 • Werthuso eich cais ac asesu a ydych yn addas ar gyfer y rôl o dan sylw;
 • Penderfynu a ddylid eich dewis i gael eich cyfweld, ac i gael eich penodi;
 • Cynnal proses sgrinio perthnasol cyn dechrau’r gyflogaeth (e.e. cynnal gwiriadau o gofnodion troseddol/Fetio Diogelwch Cenedlaethol, geirdaon);
 • Adolygu ac archwilio'r broses a'i chanlyniadau;
 • Cynnal gweithgareddau monitro amrywiaeth.

Teledu Cylch Cyfyng

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, sylwer bod gennym deledu cylch cyfyng ar y safle. Mae delweddau'n cael eu monitro a gellir eu recordio at ddibenion atal troseddau a diogelwch y cyhoedd. Rheolir y cynllun hwn gan: Comisiwn y Senedd - i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag: 0300 200 6555. Mae rhagor o fanylion am ddefnyddio teledu cylch cyfyng wedi’u cynnwys yn yr hysbysiad preifatrwydd ar Wefan y Senedd.

Gwybodaeth a brosesir yn ystod y cam cyn penodi

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad, byddwn hefyd yn gofyn ichi ddarparu’r canlynol:

 • Manylion cyswllt canolwyr;
 • Manylion banc;
 • Trwydded yrru ddilys / Pasbort dilys
 • Ffurflen Datganiad Cofnod Troseddol wedi’i chwblhau
 • Mae'r ffurflen Datganiad Cofnod Troseddol yn cynnwys ei Hysbysiad Preifatrwydd ei hun o ran sut mae'r swyddfa Fetio yn defnyddio'r wybodaeth a roddir;
 • Gallai hynny gynnwys cael gwybodaeth am gollfarnau troseddol, rhybuddion neu droseddau eraill a gyflawnwyd, p'un a ydynt yn y gorffennol, yn gyfredol neu yn yr arfaeth.
 • Mae'r ffurflen Datganiad Cofnod Troseddol yn cynnwys gwybodaeth bersonol a gedwir yn unol â'r amserlen ar gyfer cadw gwybodaeth, a amlinellir yn y Polisi Fetio;

Rhannu gwybodaeth bersonol

Weithiau mae angen i ni sicrhau bod data personol ar gael i sefydliadau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys sefydliadau eraill y mae angen i ni rannu eich data personol â hwy at ddibenion penodol.

Pan fydd angen i ni rannu eich data personol ag eraill, rydym yn sicrhau bod y broses o rannu data yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data. At ddibenion y gwaith hwn, efallai y bydd angen i ni rannu eich data personol gydag:

 • Aelodau o’r Senedd;
 • Y Llywydd;
 • Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd;
 • Swyddfa Archwilio Cymru (ar gyfer penodiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Aelodau Anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru).

Mae angen rhannu’r data hwn er mwyn gwneud penodiadau cyhoeddus yn unol â gofynion statudol penodol.

Cyhoeddir manylion am ymgeiswyr llwyddiannus yn adroddiadau'r Pwyllgor a fydd ar gael yn barhaol ar-lein. Pan drafodir penodiadau mewn un o bwyllgorau’r Senedd neu yn y Cyfarfod Llawn, caiff ei ddarlledu fel rhan o'r cofnod swyddogol ar Senedd TV.

Bydd peth o'ch gwybodaeth bersonol hefyd yn cael ei chyfnewid â thrydydd partïon pan fydd angen cynnal proses sgrinio cyn cyflogaeth e.e. Fetio Diogelwch Cenedlaethol y DU a / neu gael geirdaon personol neu gan gyflogwyr blaenorol.

Heblaw am yr hyn a nodir uchod, dim ond personél awdurdodedig y Comisiwn sy’n ymwneud yn uniongyrchol â rheoli a gweinyddu'r broses recriwtio – ac sydd ag angen busnes i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol – fydd yn cael mynediad at eich gwybodaeth ac yn ei phrosesu.

At hynny, gall y Comisiwn ddatgelu gwybodaeth ymgeisydd i drydydd partïon eraill, er enghraifft, er mwyn pennu neu amddiffyn hawliau cyfreithiol y Comisiwn, neu mewn achos o argyfwng lle mae iechyd neu ddiogelwch personol ymgeisydd mewn perygl.

Caiff rhywfaint o wybodaeth ei chadw ar rwydwaith TGCh y Comisiwn, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddo data gan Microsoft y tu allan i'r AEE yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael ei drin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd.

Asiantaethau Chwilio am Swyddogion Gweithredol

Yn dibynnu ar yr apwyntiad, gallwn ddefnyddio Asiantaeth Chwilio am Swyddogion Gweithredol i gynorthwyo gyda'r broses. Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw ganddynt yn unol â'u polisïau cadw eu hunain. Bydd yr asiantaeth a benodir yn darparu manylion eu rhybudd preifatrwydd priodol.

Am ba hyd y caiff eich gwybodaeth ei chadw

Bydd manylion personol ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu cadw am 12 mis, yn unol ag amserlen cadw gwybodaeth y Comisiwn. Bydd dogfennau'n cael eu dinistrio yn unol â'n hamserlen ar gyfer dinistrio.

Bydd manylion personol ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cadw trwy gydol eu cyflogaeth. Ar ôl i’r cydberthynas hon ddod i ben, caiff eich data eu dileu o'n system.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer casglu, cadw a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Mae cyfraith diogelu data yn nodi seiliau cyfreithiol amrywiol sy’n caniatáu i ni gasglu, dal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Y rhain yw:

 • Pan fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i gyflawni ein swyddogaethau cyhoeddus. Un o swyddogaethau allweddol y Comisiwn yw darparu'r staff a'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Senedd at ei dibenion a'i gwaith. Enghraifft o hynny yw'r gwaith prosesu a wneir er mwyn asesu pa ymgeisydd yw’r un mwyaf addas ar gyfer swydd benodol;
 • Pan y mae angen cynnal y gwaith prosesu er mwyn cymryd camau i ymrwymo i gontract gyda chi. Enghraifft o hynny yw cysylltu â’r canolwyr a ddewiswyd gennych;
 • Pan mae dyletswydd arnom yn ôl y gyfraith i brosesu’ch gwybodaeth bersonol. Enghraifft o hynny yw pan mae angen i ni wneud addasiadau rhesymol i alluogi ymgeisydd i gymryd rhan yn y broses recriwtio;
 • Pan fyddwn yn prosesu'ch gwybodaeth er mwyn amddiffyn eich buddiannau hanfodol.
 • Enghraifft o hynny fyddai pe byddem yn rhannu gwybodaeth am eich iechyd pe bai argyfwng meddygol yn digwydd tra'ch bod ar y safle;
 • Weithiau byddwn yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar sail eich cytundeb. Caiff hynny ei alw’n ‘gydsyniad’. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar bob adeg pan fydd hyn yn digwydd. Enghraifft o hynny yw pan fyddwn yn cadw manylion ymgeiswyr aflwyddiannus am gyfnod penodol er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw am swyddi addas yn y dyfodol.

Mae cyfraith diogelu data yn cydnabod rhai "categorïau arbennig" o wybodaeth. Cânt eu diffinio fel gwybodaeth sy'n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth genetig a biometrig i adnabod person, gwybodaeth am iechyd, a gwybodaeth am fywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol person.

Mae’r rhain yn cael eu hystyried yn gategorïau hynod sensitif a rhoddir gwarchodaeth arbennig iddynt. Dyna’r achos hefyd o ran gwybodaeth sy'n ymwneud â throseddau neu gollfarnau. Enghraifft o hynny yw’r broses fetio diogelwch cyn cyflogi a wnawn i sicrhau bod gan staff y Comisiwn y didwylledd, yr uniondeb, a’r natur ddibynadwy angenrheidiol. Byddwn ond yn casglu ac yn defnyddio'r categorïau hyn o wybodaeth pan:

 • fyddwn ni’n ei ystyried yn angenrheidiol ac er budd sylweddol y cyhoedd i wneud hynny, fel arfer er mwyn bodloni ein swyddogaethau statudol a chyhoeddus;
 • fyddwn ni’n ei ystyried yn angenrheidiol i fodloni unrhyw rwymedigaethau posibl sydd gennym o dan y gyfraith cyflogaeth ac er mwyn diogelu eich hawliau sylfaenol; neu
 • pan fyddwch chi wedi cydsynio’n ddiamheuol i ni wneud hynny.

Eich hawliau

Fel gwrthrych data, mae gennych nifer o hawliau. Mae'r hawliau sy'n gymwys yn dibynnu ar y seiliau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Ni fydd yr hawliau hynny'n gymwys ym mhob achos, a bydd y Comisiwn yn cadarnhau a yw hynny'n wir ai peidio pan fyddwch chi'n gwneud cais.
Mae'r hawliau'n cynnwys yr hawl i ofyn am fynediad at eich gwybodaeth bersonol eich hun, a elwir weithiau yn 'gais gwrthrych am wybodaeth'.

Hefyd, mae gennych hawl i wneud cais gennym ni:

 • bod unrhyw wybodaeth anghywir sydd gennym amdanoch yn cael ei chywiro (nodwch fod gofyn i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw newidiadau o ran eich gwybodaeth bersonol);
 • bod gwybodaeth amdanoch chi yn cael ei dileu (mewn rhai amgylchiadau);
 • ein bod yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion penodol neu mewn rhai amgylchiadau; a
 • bod eich gwybodaeth yn cael ei darparu i chi neu drydydd parti mewn fformat cludadwy (eto, mewn rhai amgylchiadau).


Os hoffech chi: arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data neu ofyn cwestiwn, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio un o'r dulliau a nodir isod.

Os byddwch yn anfodlon â’r modd y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol neu os byddwch am gwyno am y modd y gwnaethom ymdrin â’ch cais, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data a byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblemau sydd gennych.

At hynny, gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â’r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei gwefan.

Ceisiadau am wybodaeth a wneir i’r Comisiwn

Mae Comisiwn y Senedd yn atebol i ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth. Os bydd cais am wybodaeth yn cael ei wneud o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, efallai y bydd angen datgelu'r cyfan neu ran o'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu. Gallai hynny gynnwys gwybodaeth a ddilëwyd gennym yn y gorffennol at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

Newidiadau i'n datganiad preifatrwydd

Byddwn yn adolygu'r datganiad preifatrwydd hwn yn rheolaidd ac yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Cafodd y datganiad preifatrwydd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 10 Mehefin 2020.

Sut i gysylltu â ni

Y Senedd yw rheolwr data'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, a bydd yn sicrhau ei bod yn cael ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y ffordd yr ydym yn prosesu data personol, neu sut i arfer eich hawliau, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data drwy anfon neges at:
diogelu.data@senedd.cymru
Tŷ Hywel, Stryd Pierhead, Bae Caerdydd CF99 1SN
0300 200 6494.