Pobl y Senedd

John Griffiths AS

John Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Dwyrain Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn cydnabod y cysylltiadau hanesyddol rhwng pobl Palesteina a phobl Cymru. 2. Yn ailddatgan ei galwadau am gadoediad ar unwaith ar bob ochr, rhyddhau pob gwystl, a...

I'w drafod ar 16/05/2024

Mae'r Senedd hon: 1. Yn cofio'r oddeutu 750,000 o Balesteiniaid a ffodd neu a ddiarddelwyd o'u cartrefi yn ystod y Nakba ym 1948 ac 2. Yn drist iawn ac yn bryderus am ddigwyddiadau cyf...

I'w drafod ar 15/05/2024

Pa gamau y mae'r Ysgrifennydd Cabinet yn eu cymryd i wella diogelwch dŵr ac atal boddi?

Wedi'i gyflwyno ar 08/05/2024

Mae’r Senedd hon: 1. Yn croesawu'r cyfle i ddathlu Diwrnod Asthma'r Byd ar 7 Mai 2024 a chodi ymwybyddiaeth o'r cyflwr. 2. Yn nodi bod dros 314,000 o bobl yng Nghymru wedi cael d...

I'w drafod ar 03/05/2024

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi: a) bod ysmygu yn lladd 5,600 o bobl y flwyddyn yng Nghymru ac yn rhoi baich enfawr ar GIG Cymru o fwy na £300 miliwn bob blwyddyn; b) mai ysmygu yw pri...

I'w drafod ar 30/04/2024

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio ffonau symudol mewn ysgolion?

Wedi'i gyflwyno ar 30/04/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: John Griffiths AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed John Griffiths yng Nghasnewydd, mae ganddo radd yn y Gyfraith a diploma mewn Seicoleg gan Brifysgol Cymru, Caerdydd.

Cefndir proffesiynol

Bu John yn gweithio fel darlithydd Addysg Bellach ac Uwch cyn dod yn gyfreithiwr, cyn iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 1999.

Hanes gwleidyddol

Mae John wedi gwasanaethu fel cynghorydd yng Nghyngor Sir Gwent a Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys datblygu economaidd, cynhwysiant cymdeithasol, addysg, Ewrop, chwaraeon ac Affrica Is-Sahara.

Mae John wedi gwasanaethu’n flaenorol fel y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; y Gweinidog Cyfoeth Naturiol; a Gweinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn Llywodraeth Cymru, a chyn hynny bu'n gwasanaethu fel Cwnsler Cyffredinol;  Dirprwy Weinidog Addysg; Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Dirprwy Weinidog Datblygu Economaidd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021
  6. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: John Griffiths AS