Pobl y Senedd

John Griffiths AS

John Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Dwyrain Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa gamau cynnar y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â llygredd aer yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 10/06/2021

Mae'r Senedd hon: 1. Yn dymuno pob lwc i dîm pêl-droed Cymru cyn Pencampwriaeth Ewropeaidd y dynion sy'n dechrau ddydd Gwener 11 Mehefin 2021. 2. Yn cefnogi tîm Robert Page yn frw...

I'w drafod ar 09/06/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi bod cytundeb gwasanaethau bysiau o fis Mawrth 2021 yn ymrwymo £37.2 miliwn o gyllid i barhau i gefnogi'r diwydiant bysiau yn y flwyddyn ariannol sydd i dd...

I'w drafod ar 07/06/2021

Beth yw blaenoriaethau economaidd uniongyrchol Llywodraeth Cymru ar gyfer tymor y Senedd hon?

Wedi'i gyflwyno ar 20/05/2021

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi pryder mawr ynghylch y gwrthdaro a cholli bywyd ym Mhalesteina ac Israel. 2. Yn galw am gadoediad a rhoi'r gorau i'r ymladd ar unwaith o ystyried fai...

I'w drafod ar 17/05/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn chwarae rhan lawn yn y gwaith o helpu Cymru drwy'r pandemig a thu hwnt?

Wedi'i gyflwyno ar 18/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: John Griffiths AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed John Griffiths yng Nghasnewydd, mae ganddo radd yn y Gyfraith a diploma mewn Seicoleg gan Brifysgol Cymru, Caerdydd.

Cefndir proffesiynol

Bu John yn gweithio fel darlithydd Addysg Bellach ac Uwch cyn dod yn gyfreithiwr, cyn iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 1999.

Hanes gwleidyddol

Mae John wedi gwasanaethu fel cynghorydd yng Nghyngor Sir Gwent a Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys datblygu economaidd, cynhwysiant cymdeithasol, addysg, Ewrop, chwaraeon ac Affrica Is-Sahara.

Mae John wedi gwasanaethu’n flaenorol fel y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; y Gweinidog Cyfoeth Naturiol; a Gweinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn Llywodraeth Cymru, a chyn hynny bu'n gwasanaethu fel Cwnsler Cyffredinol;  Dirprwy Weinidog Addysg; Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Dirprwy Weinidog Datblygu Economaidd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021
  6. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: John Griffiths AS