Pobl y Senedd

John Griffiths AS

John Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Dwyrain Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, 'Darparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Awst 20...

I'w drafod ar 16/11/2022

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Chweched Adroddiad i'r Chweched Senedd a osodwyd gerbron y Senedd ar 16 Tachwedd 2022 yn unol â Rheol Sefydlo...

I'w drafod ar 16/11/2022

Sut fydd cyflwyno'r cwricwlwm newydd yn mynd i'r afael ag effaith amddifadedd ar addysg?

Wedi'i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu polisi Llywodraeth Cymru i wella amgylcheddau trefol mewnol?

Wedi'i gyflwyno ar 16/11/2022

Mae'r Senedd hon: 1. Yn croesawu'r cyfle i dynnu sylw at glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint drwy ddiwrnod clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint y byd ar 16 Tachwedd 2022. 2. Yn nod...

I'w drafod ar 10/11/2022

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi y bydd Cymru'n cystadlu yng Nghwpan Pêl-droed y Byd yn Qatar fis Tachwedd eleni - y tro cyntaf i Gymru gymryd rhan yn y gystadleuaeth mewn 64 mlynedd....

I'w drafod ar 03/11/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: John Griffiths AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed John Griffiths yng Nghasnewydd, mae ganddo radd yn y Gyfraith a diploma mewn Seicoleg gan Brifysgol Cymru, Caerdydd.

Cefndir proffesiynol

Bu John yn gweithio fel darlithydd Addysg Bellach ac Uwch cyn dod yn gyfreithiwr, cyn iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 1999.

Hanes gwleidyddol

Mae John wedi gwasanaethu fel cynghorydd yng Nghyngor Sir Gwent a Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys datblygu economaidd, cynhwysiant cymdeithasol, addysg, Ewrop, chwaraeon ac Affrica Is-Sahara.

Mae John wedi gwasanaethu’n flaenorol fel y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; y Gweinidog Cyfoeth Naturiol; a Gweinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn Llywodraeth Cymru, a chyn hynny bu'n gwasanaethu fel Cwnsler Cyffredinol;  Dirprwy Weinidog Addysg; Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Dirprwy Weinidog Datblygu Economaidd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021
  6. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: John Griffiths AS