Pobl y Senedd

John Griffiths AS

John Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Dwyrain Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r economi yng Nghasnewydd drwy ddod â chyflogaeth i'r ddinas?

Wedi'i gyflwyno ar 06/07/2022

Gorau arf, dysg: addysg fel llwybr allan o dlodi

I'w drafod ar 28/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae cynllun cymorth disgresiynol ar gyfer costau byw Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol i fynd i'r afael â'r argyfwng...

Wedi'i gyflwyno ar 22/06/2022

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella lles anifeiliaid yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 22/06/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith dosbarth cymdeithasol ar gyfleoedd bywyd yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 16/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith Llywodraeth Cymru i gynyddu mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol yn ne-ddwyrain Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 08/06/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: John Griffiths AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed John Griffiths yng Nghasnewydd, mae ganddo radd yn y Gyfraith a diploma mewn Seicoleg gan Brifysgol Cymru, Caerdydd.

Cefndir proffesiynol

Bu John yn gweithio fel darlithydd Addysg Bellach ac Uwch cyn dod yn gyfreithiwr, cyn iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 1999.

Hanes gwleidyddol

Mae John wedi gwasanaethu fel cynghorydd yng Nghyngor Sir Gwent a Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys datblygu economaidd, cynhwysiant cymdeithasol, addysg, Ewrop, chwaraeon ac Affrica Is-Sahara.

Mae John wedi gwasanaethu’n flaenorol fel y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; y Gweinidog Cyfoeth Naturiol; a Gweinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn Llywodraeth Cymru, a chyn hynny bu'n gwasanaethu fel Cwnsler Cyffredinol;  Dirprwy Weinidog Addysg; Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Dirprwy Weinidog Datblygu Economaidd.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021
  6. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: John Griffiths AS