Pobl y Senedd

John Griffiths AS

John Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Dwyrain Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu gwasanaethau arbenigol meddygol ymhellach ledled Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 26/01/2023

A wnaiff y Gweinidog egluro pa gymorth seicolegol sydd ar gael i'r rhai sy'n profi effeithiau negyddol ar eu hiechyd meddwl oherwydd llifogydd?

Wedi'i gyflwyno ar 24/01/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau bach a chanolig ar draws Dwyrain Casnewydd?

Wedi'i gyflwyno ar 24/01/2023

Pa gamau pellach y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r diwydiant dur wrth drosglwyddo i ddyfodol mwy cynaliadwy?

Wedi'i gyflwyno ar 05/01/2023

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, ‘Asedau Cymunedol’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2022. Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymr...

I'w drafod ar 04/01/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â llygredd aer yn Nwyrain Casnewydd?

Wedi'i gyflwyno ar 04/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: John Griffiths AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed John Griffiths yng Nghasnewydd, mae ganddo radd yn y Gyfraith a diploma mewn Seicoleg gan Brifysgol Cymru, Caerdydd.

Cefndir proffesiynol

Bu John yn gweithio fel darlithydd Addysg Bellach ac Uwch cyn dod yn gyfreithiwr, cyn iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 1999.

Hanes gwleidyddol

Mae John wedi gwasanaethu fel cynghorydd yng Nghyngor Sir Gwent a Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys datblygu economaidd, cynhwysiant cymdeithasol, addysg, Ewrop, chwaraeon ac Affrica Is-Sahara.

Mae John wedi gwasanaethu’n flaenorol fel y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; y Gweinidog Cyfoeth Naturiol; a Gweinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn Llywodraeth Cymru, a chyn hynny bu'n gwasanaethu fel Cwnsler Cyffredinol;  Dirprwy Weinidog Addysg; Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Dirprwy Weinidog Datblygu Economaidd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021
  6. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: John Griffiths AS