Pobl y Senedd

Lesley Griffiths AS

Lesley Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Wrecsam

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 0604400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Pysgodfeydd i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriae...

I'w drafod ar 29/09/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Amaethyddiaeth, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, gael eu...

I'w drafod ar 22/09/2020

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: Yn cymeradwyo Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru). Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), heb ei ddiwygio ar ôl Cyfnod 3

I'w drafod ar 13/07/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Cyllid i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Sened...

I'w drafod ar 17/06/2020

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol), i’r graddau y ma...

I'w drafod ar 14/01/2020

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11: Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).    Gosodwyd y Bil Anifeiliaid G...

I'w drafod ar 18/12/2019

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Lesley Griffiths AS

Bywgraffiad

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Lesley yn aelod o Unsain, Cymdeithas Fabian a Sefydliad Bevan.

Hanes personol

Cafodd Lesley Griffiths ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dod yn oedolyn.

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam.  Bu’n gweithio, hefyd, fel Cynorthwyydd Etholaethol i Ian Lucas, AS Wrecsam.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley Griffiths i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Bu’n aelod o’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, y Pwyllgor Cynaliadwyedd, y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5.

Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau. Lesley hefyd a sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bun Gadeirydd arno.

Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ym mis Mawrth 2013, cafodd ei phenodi'n Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ac, ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Ar ôl cael ei hail-ethol ym mis Mai 2016, penodwyd Lesley yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, datblygu economaidd, tai a materion sy'n ymwneud â phlant.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Lesley Griffiths AS