Pobl y Senedd

Lesley Griffiths AS

Lesley Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Wrecsam

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: At ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y...

I'w drafod ar 04/10/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11: Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru). Gosodwyd Bil Diogelu'r Amgylchedd (C...

I'w drafod ar 04/10/2022

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi’r canlynol yn ei le: Yn credu bod Llywodraeth y DU yn methu â dirnad difrifoldeb yr argyfwng hwn, ac y byddai’n caniatáu i bobl sy’n gweithio dalu cost...

I'w drafod ar 20/09/2022

Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le: 4. Yn nodi: a) disgwyliad Llywodraeth Cymru y bydd gwasanaethau rheng flaen ar gyfer feirysau a gludir yn y gwaed a gwasanaethau lleihau niwed, gan gynnwy...

I'w drafod ar 08/07/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru)...

I'w drafod ar 05/07/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2022...

I'w drafod ar 05/07/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Lesley Griffiths AS

Bywgraffiad

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tai, iechyd a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Hanes personol

Cafodd Lesley ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dechrau gweithio.

Cefndir proffesiynol

Treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Cyn iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bu'n gweithio fel Cynorthwy-ydd Etholaethol i Ian Lucas, AS.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bun gadeirydd arno.  Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodin Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau.  Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ym mis Mawrth 2013, penodwyd Lesley yn Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth. Ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, ac yn 2016 yn Gweinidog Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Ar ôl iddi gael ei hail ailethol yn 2021, penodwyd Lesley yn Weinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Lesley Griffiths AS