Pobl y Senedd

Lesley Griffiths AS

Lesley Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Wrecsam

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Dileu popeth a rhoi yn ei le: Cynnig bod y Senedd:  1.    Yn cydnabod y defnydd cyfrifol y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o’i phwerau amrywio trethi i helpu i lunio polisïau effeithi...

I'w drafod ar 03/02/2023

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le: Yn nodi bod y tri chynnig a gyflwynwyd wrthi’n cael eu hasesu gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, yn unol â’r meini prawf a gyhoeddwyd ym Mhrosbectws...

I'w drafod ar 03/02/2023

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11: Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Amaethyddiaeth (Cymru). Gosodwyd Bil Amaethyddiaeth (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol ge...

I'w drafod ar 31/01/2023

Cynnig bod Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69...

I'w drafod ar 31/01/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12: Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Le...

I'w drafod ar 31/01/2023

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le: Yn nodi'r camau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru, GIG Cymru a phartneriaid llywodraeth leol sy’n cynnwys: a) cyhoeddi buddsoddiad o £281m, y mwyaf...

I'w drafod ar 20/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Lesley Griffiths AS

Bywgraffiad

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tai, iechyd a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Hanes personol

Cafodd Lesley ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dechrau gweithio.

Cefndir proffesiynol

Treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Cyn iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bu'n gweithio fel Cynorthwy-ydd Etholaethol i Ian Lucas, AS.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bu’n gadeirydd arno.  Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau.  Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ym mis Mawrth 2013, penodwyd Lesley yn Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth. Ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, ac yn 2016 yn Gweinidog Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Ar ôl iddi gael ei hail ailethol yn 2021, penodwyd Lesley yn Weinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Lesley Griffiths AS