Pobl y Senedd

Lesley Griffiths AS

Lesley Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Wrecsam

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno bod darpariaethau yn y Bil Dioddefwyr a Charcharorion, sef, Cymal 16 ynghylch Cyfyngu ar gyfrifoldeb rhiant pan fo un rhiant y...

I'w drafod ar 02/05/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Dioddefwyr a Charcharorion, sef, Cymalau 1 i 4, 11, 26 a 27, Dioddefwyr Ymddygiad Troseddol: Co...

I'w drafod ar 02/05/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8: Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) er mwyn caniatáu i NNDM8572 a NNDM8573 gael eu hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 7 M...

I'w drafod ar 02/05/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno bod darpariaethau yn y Bil Dioddefwyr a Charcharorion, sef, cymal 16 ynghylch cyfyngu ar gyfrifoldeb rhiant pan fo un rhiant y...

I'w drafod ar 23/04/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Dioddefwyr a Charcharorion, sef cymalau 1 i 4, 11, 26 a 27, dioddefwyr ymddygiad troseddol: co...

I'w drafod ar 23/04/2024

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le: Yn galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno, yn lle fformiwla Barnett sydd wedi dyddio, system newydd sy’n seiliedig ar anghenion cymharol ac sydd wedi’i chymera...

I'w drafod ar 14/03/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Lesley Griffiths AS

Bywgraffiad

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tai, iechyd a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Hanes personol

Cafodd Lesley ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dechrau gweithio.

Cefndir proffesiynol

Treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Cyn iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bu'n gweithio fel Cynorthwy-ydd Etholaethol i Ian Lucas, AS.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bu’n gadeirydd arno.  Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau.  Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ym mis Mawrth 2013, penodwyd Lesley yn Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth. Ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, ac yn 2016 yn Gweinidog Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Ar ôl iddi gael ei hail ailethol yn 2021, penodwyd Lesley yn Weinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Lesley Griffiths AS