Pobl y Senedd

Lesley Griffiths AS

Lesley Griffiths AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Wrecsam

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 2. Yn mynegi ei diolchgarwch i’r gweithlu addysg cyfan am flaenoriaethu lles dysgwyr ac am ei ymrwymiad i weithredu’r cwricwlwm newydd er gwae...

I'w drafod ar 15/10/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021 yn cael ei...

I'w drafod ar 12/10/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn cefnogi'n llwyr a) y frwydr fyd-eang i gael gwared ar hiliaeth ac ideoleg hiliol ac yn ymdrechu at sicrhu Cymru fwy cyfartal, gan fynd i'r afael ag anghydradd...

I'w drafod ar 12/10/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Rheoliadau’r Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021 yn cael ei l...

I'w drafod ar 12/10/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2021 a oso...

I'w drafod ar 12/10/2021

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le: Yn cadarnhau ei hymrwymiad i'r egwyddorion sydd wedi'u hymgorffori yn Natganiad Silesia i gefnogi gweithwyr drwy drosglwyddo i net zero yn unig. Yn galw a...

I'w drafod ar 08/10/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Lesley Griffiths AS

Bywgraffiad

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tai, iechyd a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Hanes personol

Cafodd Lesley ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dechrau gweithio.

Cefndir proffesiynol

Treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Cyn iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bu'n gweithio fel Cynorthwy-ydd Etholaethol i Ian Lucas, AS.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bun gadeirydd arno.  Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodin Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau.  Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ym mis Mawrth 2013, penodwyd Lesley yn Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth. Ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, ac yn 2016 yn Gweinidog Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Ar ôl iddi gael ei hail ailethol yn 2021, penodwyd Lesley yn Weinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Lesley Griffiths AS