Pobl y Senedd

Joyce Watson AS

Joyce Watson AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 27/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sgrinio am ganser y coluddyn yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 27/10/2021

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi y bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ledled y DU ar 18 Hydref 2021 i gydnabod bod dynion, menywod a phlant yn parhau i ddioddef o ganlyniad i'r fasnach g...

I'w drafod ar 15/10/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog pobl i gael brechlyn y coronafeirws?

Wedi'i gyflwyno ar 30/09/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus?

Tabled on 29/09/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y codiadau arfaethedig mewn yswiriant gwladol ar y sector cyhoeddus yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 23/09/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Joyce Watson AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Mae Joyce Watson yn briod ac mae ganddi dri o blant, un ŵyr ac un wyres.

Bu'n ddisgybl yn ysgolion Maenorbŷr, Cosheston ac Aberteifi. Aeth Joyce yn ôl i fyd addysg a hithau'n oedolyn, gan astudio yng Ngholeg Penfro a Phrifysgol Abertawe.

Cefndir proffesiynol

Gwasanaethodd Joyce fel Cynghorydd Sir yng Nghyngor Sir Penfro rhwng 1995 a 2004.

Cyn cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, roedd Joyce yn rheoli Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru. Roedd yn aelod uwch o'r Grŵp Cyllidebau ar sail Rhyw, Cymru a Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb y GIG.

Mae Joyce wedi rhedeg nifer o fusnesau – tafarndai, bwytai a siopau manwerthu – yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.   

Hanes gwleidyddol

Cafodd Joyce ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 2007.

Mae wedi cynrychioli'r Cynulliad ar sawl corff rhyngwladol: cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (Cadeirydd); y Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig; a Chyngres Rhanbarthau Cyngor Ewrop.

Mae Joyce yn hyrwyddo ymgyrch genedlaethol y Rhuban Gwyn yn erbyn trais domestig, ac mae'n un o sylfaenwyr grŵp y Cynulliad yn erbyn masnachu pobl. Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyrwyddo'r diwydiant adeiladu ac adfywiad economaidd yng nghefn gwlad trwy weithio i wella sgiliau, ehangu prentisiaethau a chefnogi busnesau yng nghefn gwlad.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Joyce Watson AS