Pobl y Senedd

Mark Drakeford AS

Mark Drakeford AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Caerdydd

Prif Weinidog Cymru

Prif Weinidog Cymru
Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Mark Drakeford yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Mark Drakeford yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 

Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 9.1, yn cytuno â'r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi benodi Mick Antoniw AS yn Gwnsler Cyffredinol.

I'w drafod ar 17/05/2021

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) i’r graddau y...

I'w drafod ar 14/01/2020

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 9.1, yn cytuno â’r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi benodi Jeremy Miles AC fel Cwnsler Cyffredinol.

I'w drafod ar 21/12/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion) sy'n...

I'w drafod ar 03/07/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102: Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru). Gosodwyd y Bil Cy...

I'w drafod ar 07/03/2018

Wel, gallaf roi sicrwydd i'r Aelod fod Llywodraeth Cymru yn effro iawn i faterion yr amserlen mewn perthynas â Bil parhad, ac ni fyddwn yn peidio â chyflwyno Bil parhad oherwy...

Y Cyfarfod Llawn | 10/01/2018

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mark Drakeford AS

Bywgraffiad

Y Prif Weinidog

Hanes personol

Cafodd Mark ei eni a’i fagu yng Ngorllewin Cymru cyn symud i Orllewin Caerdydd yn y 1970au.

Cefndir proffesiynol

Bu Mark yn swyddog prawf, yn weithiwr cyfiawnder ieuenctid ac yn arweinydd prosiect Barnardo’s yn ardaloedd Trelái a Chaerau. Hefyd, bu’n Athro Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Hanes gwleidyddol

Bu Mark yn Gynghorydd Sir yn cynrychioli Pontcanna yn y 1980au. Rhwng 2000 a 2010, gweithiodd Mark fel y cynghorydd polisi iechyd a gofal cymdeithasol i Weinidogion Cymru ac, yn ddiweddarach, bu’n bennaeth swyddfa wleidyddol y Prif Weinidog. Cafodd Mark ei ethol gyntaf i gynrychioli Gorllewin Caerdydd yn 2011, a chafodd ei ailethol yn 2016 a 2021. Rhwng 2013 a 2018, daliodd Mark y portffolios Iechyd, Llywodraeth Leol a Chyllid fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru. Ym mis Rhagfyr 2018, daeth yn Brif Weinidog Cymru.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Mark Drakeford AS