Pobl y Senedd

Ken Skates AS

Ken Skates AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

De Clwyd

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â chefnogi prosiect Porth Wrecsam yn ei chael ar economi Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 24/01/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefelau ffosffad yn afonydd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 04/01/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i warchod iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc?

Wedi'i gyflwyno ar 01/12/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith datganiad yr hydref Llywodraeth y DU ar reoli adnoddau Llywodraeth Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 23/11/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.16: Yn cytuno ar gyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24, fel y pennir yn Nhabl 1 o Gyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24, a os...

I'w drafod ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adolygiad Llywodraeth Cymru o welliannau cyffyrdd ar yr A483?

Wedi'i gyflwyno ar 16/11/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Ken Skates AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yn ei amser rhydd, mae Ken yn mwynhau rhedeg, nofio, heicio a chyrlio. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, gwarchod yr amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd a chynhwysiant cymdeithasol.

Hanes personol

Cafodd Ken Skates ei eni yn 1976 yn Wrecsam. Cafodd ei addysg yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug, ac aeth ymlaen i astudio Gwyddor Gymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Cefndir proffesiynol

Roedd Ken yn y gorffennol yn newyddiadurwr gyda phapur newydd y Wrexham Leader, a BBC Cymru yn Wrecsam. Roedd yn Gynorthwyydd Personol i Mark Tami AS.

Hanes gwleidyddol

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau polisi Ken yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi a'r economi wleidyddol.

Cafodd Ken ei benodi i Lywodraeth Cymru fel y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg yn 2011. Yna cafodd ei benodi'n Ddirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn 2014 a'i ddyrchafu'n Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ym mis Mai 2016.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Ken Skates AS