Pobl y Senedd

Ken Skates AS

Ken Skates AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

De Clwyd

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu gorchudd coed ar draws Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 20/09/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cyfleusterau iechyd newydd yn Ne Clwyd?

Wedi'i gyflwyno ar 14/09/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella gwasanaethau iechyd yn y gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 13/09/2023

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddarparu rhaglenni cymorth rhanbarthol ar ôl Brexit?

Wedi'i gyflwyno ar 13/09/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am greu cyd-bwyllgorau corfforaethol?

Wedi'i gyflwyno ar 05/07/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o werth digwyddiadau diwylliannol rhyngwladol i Gymru?

Wedi'i gyflwyno ar 29/06/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Ken Skates AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yn ei amser rhydd, mae Ken yn mwynhau rhedeg, nofio, heicio a chyrlio. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, gwarchod yr amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd a chynhwysiant cymdeithasol.

Hanes personol

Cafodd Ken Skates ei eni yn 1976 yn Wrecsam. Cafodd ei addysg yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug, ac aeth ymlaen i astudio Gwyddor Gymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Cefndir proffesiynol

Roedd Ken yn y gorffennol yn newyddiadurwr gyda phapur newydd y Wrexham Leader, a BBC Cymru yn Wrecsam. Roedd yn Gynorthwyydd Personol i Mark Tami AS.

Hanes gwleidyddol

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau polisi Ken yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi a'r economi wleidyddol.

Cafodd Ken ei benodi i Lywodraeth Cymru fel y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg yn 2011. Yna cafodd ei benodi'n Ddirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn 2014 a'i ddyrchafu'n Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ym mis Mai 2016.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Ken Skates AS