Pobl y Senedd

Ken Skates AS

Ken Skates AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

De Clwyd

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd tuag at gyhoeddi fersiwn derfynol o strategaeth genedlaethol trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 2...

Wedi'i gyflwyno ar 27/04/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y gronfa ffyniant gyffredin?

Wedi'i gyflwyno ar 21/04/2022

Beth yw asesiad y Gweinidog o'r setliad llywodraeth leol a ddarperir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol?

Wedi'i gyflwyno ar 20/04/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y gost gynyddol o fyw ar bobl yn Ne Clwyd?

Wedi'i gyflwyno ar 17/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygu economaidd yn ardal Mersi a'r Dyfrdwy?

Wedi'i gyflwyno ar 16/03/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar Godi'r Gwastad?

Wedi'i gyflwyno ar 10/02/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Ken Skates AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yn ei amser rhydd, mae Ken yn mwynhau rhedeg, nofio, heicio a chyrlio. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, gwarchod yr amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd a chynhwysiant cymdeithasol.

Hanes personol

Cafodd Ken Skates ei eni yn 1976 yn Wrecsam. Cafodd ei addysg yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug, ac aeth ymlaen i astudio Gwyddor Gymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Cefndir proffesiynol

Roedd Ken yn y gorffennol yn newyddiadurwr gyda phapur newydd y Wrexham Leader, a BBC Cymru yn Wrecsam. Roedd yn Gynorthwyydd Personol i Mark Tami AS.

Hanes gwleidyddol

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau polisi Ken yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi a'r economi wleidyddol.

Cafodd Ken ei benodi i Lywodraeth Cymru fel y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg yn 2011. Yna cafodd ei benodi'n Ddirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn 2014 a'i ddyrchafu'n Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ym mis Mai 2016.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Ken Skates AS