Pobl y Senedd

Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Ynys Môn

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi cynnig am Fil ar leihau ôl-troed carbon digidol  2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai: a) ymateb i’r angen i fod yn fwy effeithlon yn ein defnydd o ddi...

I'w drafod ar 24/11/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau hirdymor y Llywodraeth i olynu cynllun LEADER?

Wedi'i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa ystyriaeth mae'r Gweinidog wedi ei roi i gynnwys ymwybyddiaeth a chefnogaeth meigryn fel rhan o gynllun iechyd menywod a merched?

Wedi'i gyflwyno ar 17/11/2022

Yn dilyn argymhelliad gan Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU ynghylch gweithredu rhaglen sgrinio canser yr ysgyfaint wedi'i thargedu, pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu hyn yn ll...

Wedi'i gyflwyno ar 15/11/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ryddhau carthffosiaeth i’r môr oddi ar arfordir Ynys Môn?

Wedi'i gyflwyno ar 10/11/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effaith economaidd cau bont Borth?

Wedi'i gyflwyno ar 09/11/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhun ap Iorwerth AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a’i addysgu yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Cefndir proffesiynol

Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

Hanes gwleidyddol

Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd, ac yn un o Ddirprwy Arweinwyr Grwp Plaid Cymru yn ystod y Pumed Senedd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 02/08/2013 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Rhun ap Iorwerth AS