Pobl y Senedd

Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Ynys Môn

Arweinydd Plaid Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth newydd y DU ar wneud Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl banc?

Wedi'i gyflwyno ar 11/07/2024

Pa drafodaethau mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi eu cael gyda Llywodraeth y DU am ddynodi safle Wylfa fel dewis cyntaf ar gyfer datblygu gorsaf bwer niwcliar?

Tabled on 22/05/2024

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi bod clefyd seliag yn gyflwr awto-imiwn difrifol sy'n effeithio ar 1 o bob 100 o bobl. 2. Yn gresynu nad yw tua dwy ran o dair o bobl sy'n byw gyda chlefyd...

I'w drafod ar 08/05/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith bosibl gostyngiad arfaethedig Llywodraeth y DU mewn personél y gwasanaethau sifil ar weithwyr perthnasol yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 24/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i ddatblygu canolfan gofal iechyd amlddisgyblaethol newydd yng Nghaergybi?

Wedi'i gyflwyno ar 24/04/2024

Pa wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei dal ynglŷn â nifer y troeon y mae cwmnïau sydd wedi cael cyllid gan Fanc Datblygu Cymru wedi cyfrannu i weithgareddau'r Blaid Lafur yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 22/04/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhun ap Iorwerth AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a’i addysgu yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Cefndir proffesiynol

Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

Hanes gwleidyddol

Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd, ac yn un o Ddirprwy Arweinwyr Grwp Plaid Cymru yn ystod y Pumed Senedd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 02/08/2013 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Rhun ap Iorwerth AS