Pobl y Senedd

Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Ynys Môn

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Faint sydd wedi'i wario ar staff gofal iechyd locwm yn GIG Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a sut mae hyn yn cymharu â phob un o'r 5 mlynedd blaenorol?

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

Faint o lawdriniaethau a ganslwyd ar draws pob bwrdd iechyd yng Nghymru ers dechrau'r pandemig ym mis Mawrth 2020?

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

Faint o welyau iechyd meddwl sydd mewn ysbytai ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru a sut mae hyn yn cymharu â phob un o'r 5 mlynedd diwethaf?

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

A wnaiff Llywodraeth Cymru esbonio graddau'r ymchwil a'r profion ar ymyriadau fferyllol ar gyfer trin ac atal SARS-CoV-2 yng Nghymru, gan gynnwys ivermectin a hydroxychloroquine, gan gynn...

Wedi'i gyflwyno ar 21/07/2021

Pa ymdrechion mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud i sicrhau profion COVID-19 rhatach i ddinasyddion Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/07/2021

Beth yw’r cyfiawnhad dros y ffi o £170 am brofion COVID-19 gan Corporate Travel Management (CTM)?

Wedi'i gyflwyno ar 12/07/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhun ap Iorwerth AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a’i addysgu yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Cefndir proffesiynol

Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

Hanes gwleidyddol

Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd, ac yn un o Ddirprwy Arweinwyr Grwp Plaid Cymru yn ystod y Pumed Senedd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 02/08/2013 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rhun ap Iorwerth AS