Pobl y Senedd

Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Ynys Môn

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd ynglŷn â denu buddsoddiad ynni gwyrdd i Ynys Môn?

Wedi'i gyflwyno ar 22/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad at feddygon teulu yng Nghaergybi?

Wedi'i gyflwyno ar 22/09/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi: a) effaith sylweddol pandemig COVID-19 ar bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghymru a phobl y mae dementia yn effeithio arnynt; b) pwysigrwydd gofalwyr d...

I'w drafod ar 16/09/2021

Pa wersi y mae Llywodraeth Cymru wedi'u dysgu o'r gwerthusiad o broses symleiddio myfyrwyr proffesiynau perthynol i iechyd 2021 a sut y caiff y rhain eu gweithredu?

Wedi'i gyflwyno ar 16/09/2021

Pryd y bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cyhoeddi'n gyhoeddus y gwerthusiad o broses symleiddio myfyrwyr proffesiynau perthynol i iechyd 2021?

Wedi'i gyflwyno ar 16/09/2021

Pa drefniadau trawsffiniol sydd mewn lle i sicrhau bod canlyniadau profion COVID-19 mewn un gwlad o’r DU yn cael eu rhannu hefo gwlad arall os yw’r haint wedi digwydd yn y wlad honno a ll...

Wedi'i gyflwyno ar 15/09/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhun ap Iorwerth AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a’i addysgu yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Cefndir proffesiynol

Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

Hanes gwleidyddol

Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd, ac yn un o Ddirprwy Arweinwyr Grwp Plaid Cymru yn ystod y Pumed Senedd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 02/08/2013 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rhun ap Iorwerth AS