Pobl y Senedd

Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Ynys Môn

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth sy'n achosi prinder o feddyginiaethau megis remifentanil ar hyn o bryd a pha gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i geisio goresgyn y broblem?

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Yn dilyn sylwadau yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn Nhŷ'r Cyffredin ar 23 Mehefin 2022 yn awgrymu mai'r diffiniad o 'tir amaethyddol gorau a mwyaf aml...

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Yn dilyn cyhoeddiad NICE yr wythnos diwethaf ynglŷn â Trodelvy, beth yw'r diweddaraf o ran sicrhau ei fod ar gael i gleifion canser yng Nghymru ar y GIG?

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud i warchod y sector rhentu tymor hir yn wyneb twf yn y sector rhentu tymor byr?

Wedi'i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o bwysigrwydd ail-sefydlu marina yng Nghaergybi i economi'r dref?

Wedi'i gyflwyno ar 06/07/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy'n cael ei wneud i sicrhau bod cleifion sydd â chlefydau prin a'u teuluoedd yn cael mynediad at gymorth iechyd meddwl addas...

Wedi'i gyflwyno ar 05/07/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhun ap Iorwerth AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a’i addysgu yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Cefndir proffesiynol

Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

Hanes gwleidyddol

Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd, ac yn un o Ddirprwy Arweinwyr Grwp Plaid Cymru yn ystod y Pumed Senedd.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 02/08/2013 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rhun ap Iorwerth AS