Pobl y Senedd

Rebecca Evans AS

Rebecca Evans AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gŵyr

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Rebecca Evans yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Rebecca Evans yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Dileu popeth a rhoi yn ei le: Cynnig bod y Senedd: 1. Yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru, yn wyneb heriau digynsail o ran llymder, Brexit, newid yn yr hinsawdd a Covid-19, wedi: a) Sefy...

I'w drafod ar 19/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5, yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Galluedd rhieni a phersonau sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodo...

I'w drafod ar 18/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5, yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o God Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd...

I'w drafod ar 18/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8: Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a Rheol Sefydlog 27.7 i ganiatáu i NNDM7684 a NNDM7685 gael eu ystyried yn y Cyfarfod Llawn a...

I'w drafod ar 18/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1, Yn cymeradwyo Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 a osodwyd yn y Swyddf...

I'w drafod ar 17/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mawrth 2021.

I'w drafod ar 17/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rebecca Evans AS

Bywgraffiad

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Cafodd Rebecca ei hethol gyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, daeth yn Aelod Cynulliad dros etholaeth Gŵyr.

Ym mis Mehefin 2014, cafodd Rebecca ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ym mis Mai 2016 fe’i penodwyd yn Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd ei phenodi’n Weinidog Tai ac Adfywio, ac ym mis Rhagfyr 2018 fe ymunodd â’r Cabinet fel y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd. Ar 13 Mai 2021 cafodd Rebecca ei phenodi’n Weinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

Hanes personol

Cafodd Rebecca ei haddysgu ym Mhrifysgol Leeds, lle astudiodd Hanes. Cafodd radd Meistr mewn Athroniaeth mewn Astudiaethau Hanesyddol o Brifysgol Caergrawnt hefyd.

Mae Rebecca yn byw yng Ngŵr gyda’i gŵr.

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynlluniad, roedd Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector.

Hanes gwleidyddol

Yn y Pedwerydd Cynulliad, penodwyd Rebecca i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a’i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin. Bu’n gwasanaethu hefyd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Hefyd, yn y Pedwerydd Cynulliad, Rebecca oedd Cadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Anabledd, Iechyd Meddwl, a Nyrsio a Bydwreigiaeth; ac roedd yn is-gadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Ffydd, Awtistiaeth, a Chwrw a’r Dafarn. Roedd yn swyddog yn sawl Grŵp Trawsbleidiol arall, gan gynnwys Cyflyrau Niwrolegol, a Phobl Hŷn.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rebecca Evans AS