Pobl y Senedd

Rebecca Evans AS

Rebecca Evans AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gŵyr

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Rebecca Evans yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Rebecca Evans yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 0604400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 2. Yn cydnabod: a) er gwaethaf y cyfnod heriol hwn, fod statws uwchgyfeirio pedwar bwrdd iechyd, drwy gymorth ychwanegol, a staff ymroddedig...

I'w drafod ar 05/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol ag Adran 84H o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, yn cymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 2) 2021-2022 (Setliad Terfynol – Comisiynwyr yr Hedd...

I'w drafod ar 02/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol ag Adran 84H o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, yn cymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 1) 2021-22 (Setliad Terfynol – Cynghorau). Gosodwyd...

I'w drafod ar 02/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30: 1. Yn cymeradwyo'r Drydedd Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ddydd Mawrth, 2 Mawrt...

I'w drafod ar 02/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-22 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Mawrth 2021.

I'w drafod ar 02/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy’n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Angh...

I'w drafod ar 02/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rebecca Evans AS

Bywgraffiad

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Cafodd Rebecca ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, daeth yn Aelod Cynulliad ar gyfer Gŵyr.

Gwahoddwyd Rebecca i fod yn aelod ifancaf Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2014 pan gafodd ei phenodi yn Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ers mis Mai 2016 bu’n gwasanaethu fel Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys cydraddoldeb, diwygio lles, trechu tlodi a materion gwledig.

Hanes personol

Cafodd Rebecca ei haddysgu ym Mhrifysgol Leeds, lle astudiodd Hanes. Cafodd radd Meistr mewn Athroniaeth mewn Astudiaethau Hanesyddol o Brifysgol Caergrawnt hefyd.

Mae Rebecca yn byw yng Ngŵr gyda’i gŵr. Mae’n dysgu Cymraeg.

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynlluniad, roedd Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector.

Hanes gwleidyddol

Yn y Pedwerydd Cynulliad, penodwyd Rebecca i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a’i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin. Bu’n gwasanaethu hefyd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Hefyd, yn y Pedwerydd Cynulliad, Rebecca oedd Cadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Anabledd, Iechyd Meddwl, a Nyrsio a Bydwreigiaeth; ac roedd yn is-gadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Ffydd, Awtistiaeth, a Chwrw a’r Dafarn. Roedd yn swyddog yn sawl Grŵp Trawsbleidiol arall, gan gynnwys Cyflyrau Niwrolegol, a Phobl Hŷn.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rebecca Evans AS