Pobl y Senedd

Heledd Fychan AS

Heledd Fychan AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Canol De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd: 1. Yn nodi y bydd Cymru'n cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2022 yn Birmingham rhwng 28 Gorffennaf ac 8 Awst 2022. 2. Yn cydnabod mai dyma fydd y 22ain tro i Gymru ymdda...

I'w drafod ar 15/07/2022

Diolch yn fawr iawn. Un o’r heriau rydyn ni’n gwybod sy’n bodoli ar y funud ydy’r prinder adnoddau Cymraeg ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ac athrawon sydd ag arbenigedd i fod yn gall...

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | 14/07/2022

Diolch. Ac yn amlwg, dwi’n siŵr y byddwch chi’n ein diweddaru ni fel pwyllgor wrth i bethau fynd rhagddo, hefyd. Diolch. Fyddwch chi’n gallu rhoi mwy o wybodaeth i ni am waith y tri arwe...

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | 14/07/2022

Diolch, Gadeirydd, a bore da, Weinidog. Dwi hefyd eisiau canolbwyntio ar anghenion dysgu ychwanegol a'r diwygiadau, os gwelwch yn dda. Ym mis Mawrth, mi oeddech chi wedi cyhoeddi o ran ad...

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | 14/07/2022

Diolch yn fawr i Sioned Williams am roi'r drafodaeth bwysig hon, oherwydd, heb os, er bod yna ddatblygiadau o ran y cwricwlwm newydd, mi ydyn ni angen gwneud cymaint mwy. Dwi'n meddwl bod...

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Dwi'n falch o allu ategu nifer o'r pwyntiau a godwyd gan Samuel Kurtz. Yn sicr, mae digwyddiadau'r haf yn rhan bwysig o'n calendr fel cenedl—o'r sioeau bach amaethyddol i'r Sioe Frenhinol...

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Heledd Fychan AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Prif ddiddordebau Heledd yw diwylliant, hanes a threftadaeth; sicrhau gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd a diddymu tlodi plant; a sicrhau bod gan bawb yr hawl i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg.

Hanes personol

Magwyd Heledd yn Ynys Mon, lle mynychodd Ysgol Gynradd y Talwn ac Ysgol Uwchradd David Hughes. Astudiodd Hanes a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Drindod yn Nulyn, gan ddod yn Swyddog Sabathol Addysg yn Undeb Myfyrwyr Coleg y Drindod ac yna yn Swyddog Sabathol Addysg Undeb Myfyrwyr Iwerddon. Mae ganddi radd meistr mewn Hanes Canol Oesoedd o Brifysgol Bangor. Mae Heledd yn byw ym Mhontypridd gyda ei gwr, a’u mab.

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei hethol, roedd Heledd wedi bod yn gweithio ers deuddeg mlynedd i Amgueddfa Cymru fel Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus gan arwain ar lywodraethiant, strategaeth, cyfathrebu mewnol, cysylltiadau rhyngwladol a ymgysylltu gyda rhanddeiliaid. Bu yn aelod o Fwrdd y Museums Association gan gadeirio eu Pwyllgor Moeseg mewn Amgueddfeydd a’u Pwyllgor Cenhedloedd a’u cynrychioli fel siaradwraig wadd mewn nifer o gynhadleddau rhyngwladol. Cyn hynny, bu Heledd yn gweithio i grwp Plaid Cymru yn San Steffan.

Hanes gwleidyddol

Yn 2017, cafodd Heledd ei hethol i gynrychioli ward Tref Pontypridd ar Gyngor Rhondda Cynon Taf a hefyd Cyngor Tref Pontypridd. Ers cael ei hethol, mae wedi arwain a chefnogi nifer o ymgyrchoedd blaenllaw yn lleol gan gynnwys galw am Ymchwiliad Annibynnol i lifogydd dinistriol 2020, achub yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac yn erbyn newidiadau i ysgolion yn ardal Pontypridd.

Asedau’r Cyfryngau

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Heledd Fychan AS