Pobl y Senedd

Heledd Fychan AS

Heledd Fychan AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Canol De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Dileu'r cyfan a rhoi yn ei le: Cynnig bod y Senedd: 1. Yn credu: a) nad yw polisïau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru yn addas i’r diben; b) bod diffyg cysylltedd rhwng go...

I'w drafod ar 12/04/2024

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r penderfyniad i beidio â newid cyfreithiau cludiant i'r ysgol, a'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar blant ledled Cymru?

Tabled on 20/03/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith ei phenderfyniad i dynnu cymorthdaliadau yn ôl o'r ffioedd cofrestru ar gyfer y gweithlu addysg ar gyfer 2024-25?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2024

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am nifer yr ymatebwyr y disgwylir iddynt gymryd rhan yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 2024-25?

Wedi'i gyflwyno ar 13/03/2024

Yn cynnig bod y Senedd: 1. Yn cydnabod y consensws trawsbleidiol yn y Senedd ynghylch yr angen i ddiwygio model cyllido Cymru. 2. Yn galw ar Lywodraeth y DU i ddod â'r fformiwla Barnett...

I'w drafod ar 13/03/2024

Dileu'r cyfan a rhoi yn ei le: Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi bod: a) y Canghellor wedi cyhoeddi Cyllideb 2024 Llywodraeth y DU; b) twf cyflog real a Chynnyrch Domestig Gros (CDG) y...

I'w drafod ar 08/03/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Heledd Fychan AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Prif ddiddordebau Heledd yw diwylliant, hanes a threftadaeth; sicrhau gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd a diddymu tlodi plant; a sicrhau bod gan bawb yr hawl i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg.

Hanes personol

Magwyd Heledd yn Ynys Mon, lle mynychodd Ysgol Gynradd y Talwn ac Ysgol Uwchradd David Hughes. Astudiodd Hanes a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Drindod yn Nulyn, gan ddod yn Swyddog Sabathol Addysg yn Undeb Myfyrwyr Coleg y Drindod ac yna yn Swyddog Sabathol Addysg Undeb Myfyrwyr Iwerddon. Mae ganddi radd meistr mewn Hanes Canol Oesoedd o Brifysgol Bangor. Mae Heledd yn byw ym Mhontypridd gyda ei gwr, a’u mab.

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei hethol, roedd Heledd wedi bod yn gweithio ers deuddeg mlynedd i Amgueddfa Cymru fel Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus gan arwain ar lywodraethiant, strategaeth, cyfathrebu mewnol, cysylltiadau rhyngwladol a ymgysylltu gyda rhanddeiliaid. Bu yn aelod o Fwrdd y Museums Association gan gadeirio eu Pwyllgor Moeseg mewn Amgueddfeydd a’u Pwyllgor Cenhedloedd a’u cynrychioli fel siaradwraig wadd mewn nifer o gynhadleddau rhyngwladol. Cyn hynny, bu Heledd yn gweithio i grwp Plaid Cymru yn San Steffan.

Hanes gwleidyddol

Yn 2017, cafodd Heledd ei hethol i gynrychioli ward Tref Pontypridd ar Gyngor Rhondda Cynon Taf a hefyd Cyngor Tref Pontypridd. Ers cael ei hethol, mae wedi arwain a chefnogi nifer o ymgyrchoedd blaenllaw yn lleol gan gynnwys galw am Ymchwiliad Annibynnol i lifogydd dinistriol 2020, achub yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac yn erbyn newidiadau i ysgolion yn ardal Pontypridd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Heledd Fychan AS