Pobl y Senedd

Adam Price AS

Adam Price AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Arweinydd Plaid Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer opsiwn rhad ac am ddim sy'n cyfateb i'r pas COVID i bobl dan 16 oed?

Wedi'i gyflwyno ar 18/10/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gymorth ariannol sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i ddinasyddion sy'n ceisio gwneud newidiadau i'w heiddo er mwyn eu hamddiffyn yn well rhag llifogydd?

Wedi'i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd cynhwysiant digidol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr?

Wedi'i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Gweinidog nodi'r dyraniadau cyllid gan Lywodraeth Cymru ym maes gofal lliniarol ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2018-19, 2019-20 a 2020-21 sy'n deillio o gytundeb cyllideb 2017...

Wedi'i gyflwyno ar 07/10/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch darparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i hyrwyddo cyfleoedd prentisiaeth lleol i bobl ifanc?

Wedi'i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod grantiau ar gael i gwmnïau sy'n gosod gwres canolog nwy petrolewm hylifedig, ac os felly faint o arian grant a ddyrennir?

Wedi'i gyflwyno ar 04/10/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Adam Price AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Fulbright i Adam, i astudio yn y brifysgol o fri rhyngwladol, Harvard. Astudiodd ar gyfer gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus yno. Aeth yn ei flaen i ddod yn Gymrawd yn y Ganolfan Datblygu Rhyngwladol yn Ysgol Lywodraeth John F. Kennedy yn Harvard.

Yn 2014 enillodd y Fedal Efydd yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd am ei raglen ddogfen ar Streic y Glowyr ym 1984-1985. Yn 2015 cafodd ei gyfres pedair rhan ddwy Wobr BAFTA Cymru.

Hanes personol

Cafodd ei eni yng Nghaerfyrddin i deulu glöwr a chafodd ei addysg yn Ysgol Dyffryn Aman ac yna ym Mhrifysgol Caerdydd lle y graddiodd gyda BSc (Econ).

Cefndir proffesiynol

Mae Adam yn gyn-Reolwr Gyfarwyddwr i Newidiem, ymgynghoriaeth polisi ac economeg sy'n gweithredu ledled y DU, ac yn gyn-Gyfarwyddwr Gweithredol yr asiantaeth datblygiad economaidd a newid diwylliannol yng Nghymru, Menter a Busnes.

Cyn cael ei ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol, roedd Adam yn gweithio fel Uwch Reolwr Rhaglen ar gyfer Sefydliad Arloesedd y DU.

Hanes gwleidyddol

Mae Adam yn gyn-Aelod Seneddol, ac roedd yn cynrychioli etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr rhwng 2001 a 2010.

Roedd yn frwd ei wrthwynebiad i Ryfel Irac a rôl Tony Blair yn y rhyfel, ac arweiniodd ymgais, ochr yn ochr ag aelodau eraill o Blaid Cymru a'r SNP, i uchelgyhuddo Tony Blair. Cafodd Adam ei daflu allan o siambr Tŷ'r Cyffredin ar 17 Mawrth 2005 am wrthod tynnu'n ôl ei ddatganiad yn cyhuddo Tony Blair o fod wedi camarwain y Senedd.

Cychwynnodd Adam ddadl dair awr ar ymchwiliad i Ryfel Irac, gan arwain at sefydlu Ymchwiliad Chilcot.

Yn ystod ei amser yn Nhŷ'r Cyffredin gwasanaethodd ar y Pwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, a bu'n llefarydd Plaid Cymru ar gyfer y Trysorlys, Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

Adam oedd yr unig Aelod Seneddol o Gymru i gadw cefnogaeth y cyhoedd yn arolwg ar-lein y Western Mail ynglŷn ag Aelodau Seneddol yn ystod y sgandal treuliau yn 2009. Cafodd ei enwi yn Gyfathrebwr y Flwyddyn yng ngwobrau rhaglen AM.PM y BBC yn 2007, ac enillodd wobr Gwleidydd Ymgyrchu y Flwyddyn yn 2005 yng Ngwobrau Gwleidyddol Cymru ITV.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Adam Price AS