Pobl y Senedd

Adam Price AS

Adam Price AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Arweinydd Plaid Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A oes gan y Llywdraeth unrhyw dystiolaeth neu ddata sydd yn medru mesur lefel swyddi gwag yn y sector gofal i oedolion yn ystod y pum mlynedd diwethaf?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Ydy'r Llywodraeth wedi gwneud unrhyw asesiad o draweffaith codi cyflogau gweithlu'r GIG a'r gweithlu addysg ar refeniw y dreth incwm Gymreig ac unrhyw effaith cyllidol positif ehangach, e...

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Ydy Llywodraeth Cymru yn casglu a chyhoeddi asesiad blynyddol o ddiogelwch adeiladau yn ein rhwydwaith cenedlaethol o ysgolion?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r gwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn Sir Gâr yn ôl data'r cyfrifiad diwethaf?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

A wnaiff y Gweinidog restru'r adegau yn ystod y 12 mis diwethaf y mae Fforwm Cymru Gydnerth wedi ei gynnull er mwyn trafod pwysau o fewn y GIG?

Wedi'i gyflwyno ar 30/01/2023

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw'r Llywodraeth wedi anfon llythyr cylch gorchwyl at Gorff Adolygu Cyflog y GIG a'r corff taliadau ar gyfer meddygon a deintyddion o ran y flwyddyn 2023-24?

Wedi'i gyflwyno ar 26/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Adam Price AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Fulbright i Adam, i astudio yn y brifysgol o fri rhyngwladol, Harvard. Astudiodd ar gyfer gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus yno. Aeth yn ei flaen i ddod yn Gymrawd yn y Ganolfan Datblygu Rhyngwladol yn Ysgol Lywodraeth John F. Kennedy yn Harvard.

Yn 2014 enillodd y Fedal Efydd yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd am ei raglen ddogfen ar Streic y Glowyr ym 1984-1985. Yn 2015 cafodd ei gyfres pedair rhan ddwy Wobr BAFTA Cymru.

Hanes personol

Cafodd ei eni yng Nghaerfyrddin i deulu glöwr a chafodd ei addysg yn Ysgol Dyffryn Aman ac yna ym Mhrifysgol Caerdydd lle y graddiodd gyda BSc (Econ).

Cefndir proffesiynol

Mae Adam yn gyn-Reolwr Gyfarwyddwr i Newidiem, ymgynghoriaeth polisi ac economeg sy'n gweithredu ledled y DU, ac yn gyn-Gyfarwyddwr Gweithredol yr asiantaeth datblygiad economaidd a newid diwylliannol yng Nghymru, Menter a Busnes.

Cyn cael ei ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol, roedd Adam yn gweithio fel Uwch Reolwr Rhaglen ar gyfer Sefydliad Arloesedd y DU.

Hanes gwleidyddol

Mae Adam yn gyn-Aelod Seneddol, ac roedd yn cynrychioli etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr rhwng 2001 a 2010.

Roedd yn frwd ei wrthwynebiad i Ryfel Irac a rôl Tony Blair yn y rhyfel, ac arweiniodd ymgais, ochr yn ochr ag aelodau eraill o Blaid Cymru a'r SNP, i uchelgyhuddo Tony Blair. Cafodd Adam ei daflu allan o siambr Tŷ'r Cyffredin ar 17 Mawrth 2005 am wrthod tynnu'n ôl ei ddatganiad yn cyhuddo Tony Blair o fod wedi camarwain y Senedd.

Cychwynnodd Adam ddadl dair awr ar ymchwiliad i Ryfel Irac, gan arwain at sefydlu Ymchwiliad Chilcot.

Yn ystod ei amser yn Nhŷ'r Cyffredin gwasanaethodd ar y Pwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, a bu'n llefarydd Plaid Cymru ar gyfer y Trysorlys, Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

Adam oedd yr unig Aelod Seneddol o Gymru i gadw cefnogaeth y cyhoedd yn arolwg ar-lein y Western Mail ynglŷn ag Aelodau Seneddol yn ystod y sgandal treuliau yn 2009. Cafodd ei enwi yn Gyfathrebwr y Flwyddyn yng ngwobrau rhaglen AM.PM y BBC yn 2007, ac enillodd wobr Gwleidydd Ymgyrchu y Flwyddyn yn 2005 yng Ngwobrau Gwleidyddol Cymru ITV.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Adam Price AS