Pobl y Senedd

Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r berthynas rhwng ysgolion a busnesau?

Wedi'i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddefnyddio rhagnodi cymdeithasol yn ne-ddwyrain Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 23/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol?

Wedi'i gyflwyno ar 22/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith cyllideb wanwyn Canghellor y DU ar Gymru?

Wedi'i gyflwyno ar 14/03/2023

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 'Absenoldeb Disgyblion', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Tachwedd 2022.Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodra...

I'w drafod ar 31/01/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o lefelau cyflogaeth yn ne-ddwyrain Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 24/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jayne Bryant AS

Bywgraffiad

Braint yw cael cynrychioli Casnewydd —y ddinas lle cefais fy ngeni a’m magu, y lle rwy’n byw, a lle rwy’n ei garu.

Cefais fy ethol yn AS dros Orllewin Casnewydd gyntaf yn 2016. Cefais fy mhenodi’n Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y Bumed Senedd, ac roeddwn yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Ar ôl imi gael fy ailethol yn 2021, cefais fy enwebu i gadeirio’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn hon, y Chweched Senedd. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

Rwy'n cadeirio'r Grwpiau Trawsbleidiol ar Diabetes, ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol, ar Celfyddydau ac Iechyd ac ar Atal Hunanladdiad, ac rwy’n Is-gadeirydd ar gyfer y Grwpiau Trawsbleidiol ar Ddementia ac ar undod rhwng cenedlaethau.

Drwy gydol fy mywyd gwaith, rwyf wedi ceisio helpu i eirioli dros bobl a’u helpu gyda’u materion a’u problemau. Yng Ngorllewin Casnewydd, rwy'n codi, ac yn ymgyrchu ynghylch, pryderon pobl yn rheolaidd yn ymwneud ag iechyd a llesiant; yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd; trafnidiaeth; a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. Rwy'n angerddol iawn ynghylch annog pobl ifanc i fod yn egnïol ac ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddiaeth yn bwysig, a rhaid i bobl ifanc fod wrth wraidd y peth.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Jayne Bryant AS