Pobl y Senedd

Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi bod 209,015 o bobl yng Nghymru yn byw gyda diabetes, sy'n cyfateb i 1 o bob 13 o bobl. 2. Yn nodi'r tebygolrwydd cynyddol y bydd pobl sy'n byw gyda d...

I'w drafod ar 15/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu nifer y rhandiroedd cymunedol yn ne-ddwyrain Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion y bydd y grŵp sy'n berchen ar Ganolfan Ganser Rutherford yng Nghasnewydd yn cael ei ddiddymu?

Tabled on 08/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog mannau gwyrdd newydd yn ne-ddwyrain Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 31/05/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i ffoaduriaid o Wcráin a'u noddwyr?

Wedi'i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella lles cŵn?

Wedi'i gyflwyno ar 18/05/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jayne Bryant AS

Bywgraffiad

Braint yw cael cynrychioli Casnewydd —y ddinas lle cefais fy ngeni a’m magu, y lle rwy’n byw, a lle rwy’n ei garu.

Cefais fy ethol yn AS dros Orllewin Casnewydd gyntaf yn 2016. Cefais fy mhenodi’n Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y Bumed Senedd, ac roeddwn yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Ar ôl imi gael fy ailethol yn 2021, cefais fy enwebu i gadeirio’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn hon, y Chweched Senedd. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd.

Rwy'n cadeirio'r Grwpiau Trawsbleidiol ar Diabetes, ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol, ac ar Atal Hunanladdiad, ac rwy’n Is-gadeirydd ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddementia.

Drwy gydol fy mywyd gwaith, rwyf wedi ceisio helpu i eirioli dros bobl a’u helpu gyda’u materion a’u problemau. Yng Ngorllewin Casnewydd, rwy'n codi, ac yn ymgyrchu ynghylch, pryderon pobl yn rheolaidd yn ymwneud ag iechyd a llesiant; yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd; trafnidiaeth; a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. Rwy'n angerddol iawn ynghylch annog pobl ifanc i fod yn egnïol ac ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddiaeth yn bwysig, a rhaid i bobl ifanc fod wrth wraidd y peth.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Jayne Bryant AS