Pobl y Senedd

Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn croesawu bwriad Vishay Intertechnology i gaffael Newport Wafer Fab, ffatri lled-ddargludyddion fwyaf y DU. 2. Yn cymeradwyo gwaith Cymdeithas Staff Nexperia Ca...

I'w drafod ar 28/11/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael â'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â GIG Cymru yn lleihau ei allyriadau carbon ac yn gweithio tuag at yr uchelgais sero...

Wedi'i gyflwyno ar 22/11/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y mae'r argyfwng costau byw yn ei chael ar glybiau chwaraeon ar lawr gwlad?

Wedi'i gyflwyno ar 15/11/2023

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant lled-ddargludyddion yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 09/11/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch mynd i'r afael â bwlio gwrth-LHDTC+ mewn ysgolion?

Wedi'i gyflwyno ar 08/11/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn annog plant a phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd?

Wedi'i gyflwyno ar 18/10/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jayne Bryant AS

Bywgraffiad

Braint yw cael cynrychioli Casnewydd —y ddinas lle cefais fy ngeni a’m magu, y lle rwy’n byw, a lle rwy’n ei garu.

Cefais fy ethol yn AS dros Orllewin Casnewydd gyntaf yn 2016. Cefais fy mhenodi’n Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y Bumed Senedd, ac roeddwn yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Ar ôl imi gael fy ailethol yn 2021, cefais fy enwebu i gadeirio’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn hon, y Chweched Senedd. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

Rwy'n cadeirio'r Grwpiau Trawsbleidiol ar Diabetes, ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol, ar Celfyddydau ac Iechyd ac ar Atal Hunanladdiad, ac rwy’n Is-gadeirydd ar gyfer y Grwpiau Trawsbleidiol ar Ddementia ac ar undod rhwng cenedlaethau.

Drwy gydol fy mywyd gwaith, rwyf wedi ceisio helpu i eirioli dros bobl a’u helpu gyda’u materion a’u problemau. Yng Ngorllewin Casnewydd, rwy'n codi, ac yn ymgyrchu ynghylch, pryderon pobl yn rheolaidd yn ymwneud ag iechyd a llesiant; yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd; trafnidiaeth; a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. Rwy'n angerddol iawn ynghylch annog pobl ifanc i fod yn egnïol ac ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddiaeth yn bwysig, a rhaid i bobl ifanc fod wrth wraidd y peth.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Jayne Bryant AS