Pobl y Senedd

Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi addysg bellach yn ystod y pandemig yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 16/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cyn-filwyr yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella mynediad at wasanaethau meddygon teulu yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 09/09/2021

Mae'r Senedd hon: 1. Yn mynegi ei diolch am ymrwymiad a chyfraniad eithriadol staff iechyd a gofal cymdeithasol drwy'r pandemig a thu hwnt. 2. Yn cydnabod yr angen i flaenoriaet...

I'w drafod ar 13/07/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y gall awdurdodau lleol ddiwallu anghenion addasu tai pobl sy’n byw gyda chlefyd niwronau motor?

Wedi'i gyflwyno ar 06/07/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella lles anifeiliaid yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 16/06/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jayne Bryant AS

Bywgraffiad

Cefais fy ngeni a’m magu yng Nghasnewydd, ac rwyf wedi treulio gydol fy mywyd gwaith yn helpu i eirioli dros bobl a’u cefnogi gyda’u materion a’u problemau. Cefais fy ethol i gynrychioli Gorllewin Casnewydd yn 2016, ac fe’m hetholwyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, sef rhywbeth y mae gennyf ddiddordeb cryf ynddo. Rwy’n cadeirio’r grwpiau trawsbleidiol canlynol: diabetes; atal cam-drin plant yn rhywiol; y celfyddydau ac iechyd. Mae’r materion rwy’n eu codi ac yn ymgyrchu yn eu cylch yn cynnwys iechyd a llesiant, gofalwyr di-dâl, materion trafnidiaeth, ansawdd aer, a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb. Rwy’n arbennig o angerddol dros annog pobl ifanc i fod yn weithredol mewn gwleidyddiaeth ac ymddiddori ynddi.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Jayne Bryant AS