Pobl y Senedd

Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 05-21 a osodwyd gerbron y Senedd ar 17 Mawrth 2021 yn unol â Rheol Sefydlog 22.9. 2. Yn cymeradwyo...

I'w drafod ar 17/03/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Yr adolygiad o'r cod ymddygiad dyddiedig 17 Mawrth 2021 (“yr adroddiad”). 2. Yn mabwysiadu'r Cod Ymddygiad ar gyf...

I'w drafod ar 17/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi llesiant meddyliol athrawon?

Wedi'i gyflwyno ar 10/03/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Penodi'r Comisiynydd Safonau a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mawrth 2021 ("yr adroddiad"). 2. O dan adran 1...

I'w drafod ar 10/03/2021

Beth yw goblygiadau cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 i Orllewin Casnewydd?

Wedi'i gyflwyno ar 10/03/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yng Ngorllewin Casnewydd?

Wedi'i gyflwyno ar 03/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Digwyddiadau calendr: Jayne Bryant AS