Pobl y Senedd

Delyth Jewell AS

Delyth Jewell AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A yw'r Gweinidog yn ystyried bod y Polisi Adnoddau Naturiol a gyhoeddwyd yn bolisi gweithredol y llywodraeth a pha adolygiad ohono sydd wedi'i gynnal ers etholiadau'r Senedd yn 2021?

Wedi'i gyflwyno ar 24/05/2023

Erbyn pa ddyddiad y mae'r Gweinidog yn bwriadu cyhoeddi Polisi Adnoddau Naturiol diwygiedig sy'n ystyried Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol Cyfoeth Naturiol Cymru 2020 yn unol â Rhan...

Wedi'i gyflwyno ar 24/05/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu pobl sy'n byw yn Nwyrain De Cymru i ymdopi â'r argyfwng costau byw?

Wedi'i gyflwyno ar 18/05/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod prosiect Metro De Cymru yn cael ei gwblhau heb fynd ymhellach dros y gyllideb?

Wedi'i gyflwyno ar 03/05/2023

A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i helpu Trafnidiaeth Cymru i leihau costau deunyddiau crai prosiect Metro De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 03/05/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael gyda Thrafnidiaeth Cymru ynglŷn â'r cynnydd yng nghostau Metro De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 03/05/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Delyth Jewell AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed Delyth Jewell yng Nghaerffili, tyfodd i fyny yn Ystrad Mynach, ac aeth i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ym Margoed, cyn mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen, lle graddiodd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a Gradd Meistr mewn Astudiaethau Celtaidd.

Cefndir proffesiynol

Ar ôl graddio o’r Brifysgol, gweithiodd Delyth fel ymchwilydd ac ysgrifennwr areithiau i Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn San Steffan o dan arweinyddiaeth Elfyn Llwyd AS.  Yn 2014, enillodd Wobr Ymchwilydd y Flwyddyn am ei gwaith yn braenaru’r tir ar gyfer deddfwriaeth ar  stelcio a thrais domestig.  Yn ddiweddarach, gweithiodd i Gyngor ar Bopeth ac Action Aid.

Hanes gwleidyddol

Yn 2019, tyngodd Delyth lw fel Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru, yn dilyn marwolaeth Steffan Lewis, ac fe’i henwyd yn llefarydd ei phlaid ar Brexit a Materion Allanol.  Yn 2021, ail-etholwyd Delyth yn Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru, ac mae wedi cael ei phenodi yn llefarydd ei phlaid ar newid hinsawdd, trafnidiaeth ac ynni.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/02/2019 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Delyth Jewell AS