Pobl y Senedd

Delyth Jewell AS

Delyth Jewell AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effeithiolrwydd cyfluniad presennol gwasanaethau ysbytai yn Nwyrain De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/05/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa waith sy'n digwydd ar draws llywodraethau i fynd i'r afael â'r prinder Therapi Adfer Hormonau (HRT) yn y DU?

Wedi'i gyflwyno ar 26/04/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r sefyllfa yng Nghymru ar hyn o bryd o ran y prinder Therapi Adfer Hormonau (HRT) yr adroddir yn ei gylch ledled y DU, a nodi sut y gallai hyn fod yn effeit...

Wedi'i gyflwyno ar 26/04/2022

Mae’r Senedd: 1. Yn cydnabod yr wythnos ryngwladol pontio’r cenedlaethau cyntaf. 2. Yn cydnabod bod Cymru yn arwain ar y cyd â’r Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gyda saith gwlad arall...

I'w drafod ar 26/04/2022

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn lliniaru unrhyw effeithiau negyddol y gallai Datganiad Gwanwyn Llywodraeth y DU eu cael ar aelwydydd yn Nwyrain De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 24/03/2022

Beth yw'r egwyddorion y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru eu dilyn wrth wneud penderfyniadau ynghylch a ddylid darparu triniaeth ar gyfer can...

Wedi'i gyflwyno ar 16/03/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Delyth Jewell AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Ganed Delyth Jewell yng Nghaerffili, tyfodd i fyny yn Ystrad Mynach, ac aeth i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ym Margoed, cyn mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen, lle graddiodd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a Gradd Meistr mewn Astudiaethau Celtaidd.

Cefndir proffesiynol

Ar ôl graddio o’r Brifysgol, gweithiodd Delyth fel ymchwilydd ac ysgrifennwr areithiau i Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn San Steffan o dan arweinyddiaeth Elfyn Llwyd AS.  Yn 2014, enillodd Wobr Ymchwilydd y Flwyddyn am ei gwaith yn braenaru’r tir ar gyfer deddfwriaeth ar  stelcio a thrais domestig.  Yn ddiweddarach, gweithiodd i Gyngor ar Bopeth ac Action Aid.

Hanes gwleidyddol

Yn 2019, tyngodd Delyth lw fel Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru, yn dilyn marwolaeth Steffan Lewis, ac fe’i henwyd yn llefarydd ei phlaid ar Brexit a Materion Allanol.  Yn 2021, ail-etholwyd Delyth yn Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru, ac mae wedi cael ei phenodi yn llefarydd ei phlaid ar newid hinsawdd, trafnidiaeth ac ynni.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/02/2019 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Delyth Jewell AS