Pobl y Senedd

Gareth Davies AS

Gareth Davies AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dyffryn Clwyd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 22/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 22/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 22/03/2023

Pa grantiau sydd ar gael i blant ysgol yng ngogledd Cymru i ymweld â'r Senedd ym Mae Caerdydd?

Wedi'i gyflwyno ar 22/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o'r effaith y mae prydau ysgol am ddim i bawb yn ei gael ar gyllid grant datblygu disgyblion?

Wedi'i gyflwyno ar 22/03/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu camau i symleiddio systemau TGCh mewn ysgolion drwy ddefnyddio un system ym mhob awdurdod lleol?

Wedi'i gyflwyno ar 22/03/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Gareth Davies AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Gareth wedi ymrwymo i wella bywydau pobl sy'n byw yn Nyffryn Clwyd. Mae'n awyddus i wella mynediad at ofal iechyd ledled yr etholaeth a sicrhau bod cydraddoldeb rhwng iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Mae Gareth yn eiriolwr cryf dros chwaraeon ar lawr gwlad ac mae'n credu bod chwaraeon tîm yn ffordd o fynd i'r afael â materion iechyd meddwl yn ogystal â'r argyfwng gordewdra sy’n wynebu ein cenedl.

Hanes personol

Mae Gareth wedi byw yn Nyffryn Clwyd ar hyd ei oes. Cafodd ei eni a'i fagu yn Llanelwy, yna symudodd i'r Rhyl, ac mae bellach yn byw ym Mhrestatyn gyda'i wraig a'u mab ifanc.

Cefndir proffesiynol

Ers dros ddegawd mae Gareth wedi gweithio i'r GIG, lle y byddai’n cefnogi pobl ag anghenion iechyd meddwl ac anableddau dysgu cyn iddo symud i faes ffisiotherapi.

Arall

Mae Gareth yn Gynghorydd Sir Ddinbych ac yn Gynghorydd Tref dros ward De-orllewin Prestatyn.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Gareth Davies AS