Pobl y Senedd

Rhys ab Owen AS

Rhys ab Owen AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Canol De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael gyda Chyngor Caerdydd a phartneriaid eraill am ddod â'r gystadleuaeth cân Eurovision i Gaerdydd?

Wedi'i gyflwyno ar 03/08/2022

Pryd fydd lesddalwyr yn gallu rhoi'r gorau i dalu am waith adfer diogelwch tân mewn fflatiau, ac a fydd iawndal iddyn nhw am waith sydd eisoes wedi ei gwblhau?

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Beth yw'r meini prawf i bobl gael mynediad at y cynllun cymorth lesddalwyr?

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Ymhellach i gwestiwn WQ85665, a wnaiff y Gweinidog roi eglurhad pellach ynghylch sut mae prosiect yn ninas Caerdydd yn gallu cael ei gymeradwyo ar gyfer arian o gronfa wledig o ystyried t...

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Pa drafodaethau sydd gan y Gweinidog gyda Chyngor Caerdydd i nodi ffyrdd all gael eu cau i gerbydau yng nghanol y ddinas er mwyn gwella ansawdd aer a lleihau allyriadau?

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y bydd cyplau o'r un rhyw yng Nghymru yn gallu cael mynediad at IVF ar y GIG, yn union fel mae cyplau o ddau wahanol ryw yn gallu gw...

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhys ab Owen AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a llwyddiannau

Prif ddiddordebau Rhys yw materion cyfansoddiadol, ymateb i’r argyfwng hinsawdd, dileu tlodi plant a sicrhau bywyd gwell i deuluoedd a phobl y mae dementia yn effeithio arnynt. Hefyd, mae ganddo ddiddordeb mawr yn hanes lleol Caerdydd a’r iaith Gymraeg, ynghyd â materion cyfreithiol a materion sy’n gysylltiedig â chyfiawnder.

Hanes personol

Cafodd Rhys ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd, lle mynychodd Ysgol Glantaf. Astudiodd y gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen a chwblhaodd ei gwrs Bar ym Mhrifysgol Caerdydd. Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Pantyfedwen iddo.

Mae Rhys yn byw yng Nghaerdydd gyda'i wraig a'u merch.

Cefndir proffesiynol

Cyn ei ethol, bu Rhys yn gweithio fel bargyfreithiwr i Siambrau Iscoed, Abertawe. Mae wedi gwasanaethu fel bargyfreithiwr ers 2010.

Fe’i penodwyd yn Farnwr Tribiwnlys Haen Gyntaf yn y Siambr Hawliau Cymdeithasol (2019 - 2021).

Bu’n aelod o fwrdd cynghori prosiect cyfiawnder ac awdurdodaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru, roedd yn aelod o banel cynllun cyfraith gyhoeddus Llywodraeth Cymru ac yn ddarlithydd y gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe rhwng 2014 a 2019.

Yn 2018-19, bu Rhys yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru fel pennaeth polisi’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn Brif Ustus Cymru a Lloegr.

Hanes gwleidyddol

Yn 2017, safodd Rhys yn etholiad Cyngor Caerdydd yn ward Treganna, lle cynyddodd pleidlais Plaid Cymru o 910 i 2,105.

Ers cael ei ethol i’r Senedd, mae Rhys wedi arwain a chefnogi nifer o ymgyrchoedd amlwg, fel galw am gyfiawnder i bobl sy’n byw mewn adeiladau uchel iawn ym Mae Caerdydd, pensiwn teilwng i fenywod a anwyd yn y 1950au ac ymgyrchu dros system ofal genedlaethol i Gymru i gefnogi a gweithio ar y cyd â Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru.

Aelodaeth o grwpiau trawsbleidiol

Etholwyd Rhys yn gadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar ddementia ddydd Mercher 10 Tachwedd 2021, gyda Jayne Bryant AS wedii hethol yn ddirprwy.

Asedau’r Cyfryngau

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rhys ab Owen AS