Pobl y Senedd

Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Casnewydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio datblygu economaidd i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw DU gyfan yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/01/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â chamwybodaeth am COVID-19?

Wedi'i gyflwyno ar 06/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am Anthem, Cronfa Gerdd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 17/12/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o gynnwys pobl leol a chymunedol wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd?

Wedi'i gyflwyno ar 02/12/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi gofalwyr di-dâl y gaeaf hwn?

Wedi'i gyflwyno ar 18/11/2021

Polisi cyffuriau yng Nghymru a'r DU: dechrau sgwrs genedlaethol. 

I'w drafod ar 17/11/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jayne Bryant AS

Bywgraffiad

Braint yw cael cynrychioli Casnewydd —y ddinas lle cefais fy ngeni a’m magu, y lle rwy’n byw, a lle rwy’n ei garu.

Cefais fy ethol yn AS dros Orllewin Casnewydd gyntaf yn 2016. Cefais fy mhenodi’n Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y Bumed Senedd, ac roeddwn yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Ar ôl imi gael fy ailethol yn 2021, cefais fy enwebu i gadeirio’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn hon, y Chweched Senedd. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd.

Rwy'n cadeirio'r Grwpiau Trawsbleidiol ar Diabetes, ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol, ac ar Atal Hunanladdiad, ac rwy’n Is-gadeirydd ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddementia.

Drwy gydol fy mywyd gwaith, rwyf wedi ceisio helpu i eirioli dros bobl a’u helpu gyda’u materion a’u problemau. Yng Ngorllewin Casnewydd, rwy'n codi, ac yn ymgyrchu ynghylch, pryderon pobl yn rheolaidd yn ymwneud ag iechyd a llesiant; yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd; trafnidiaeth; a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. Rwy'n angerddol iawn ynghylch annog pobl ifanc i fod yn egnïol ac ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddiaeth yn bwysig, a rhaid i bobl ifanc fod wrth wraidd y peth.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Jayne Bryant AS