Pobl y Senedd

Joyce Watson AS

Joyce Watson AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i liniaru tlodi tanwydd?

Wedi'i gyflwyno ar 06/09/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hyrwyddo datblygu economaidd yng nghanolbarth Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 22/06/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog merched i mewn i addysg a gyrfaoedd STEM?

Wedi'i gyflwyno ar 15/06/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r ddarpariaeth iechyd meddwl yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 08/06/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o gadernid gweithredol rhwydwaith dŵr Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 18/05/2023

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi: a) bod anymataliaeth yn parhau i fod yn bwnc tabŵ i fenywod a dynion er ei bod yn fater iechyd cyhoeddus sylweddol; b) bod dros 90 y cant o famau tro c...

I'w drafod ar 26/04/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Joyce Watson AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Mae Joyce Watson yn briod ac mae ganddi dri o blant, un ŵyr ac un wyres.

Bu'n ddisgybl yn ysgolion Maenorbŷr, Cosheston ac Aberteifi. Aeth Joyce yn ôl i fyd addysg a hithau'n oedolyn, gan astudio yng Ngholeg Penfro a Phrifysgol Abertawe.

Cefndir proffesiynol

Gwasanaethodd Joyce fel Cynghorydd Sir yng Nghyngor Sir Penfro rhwng 1995 a 2004.

Cyn cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, roedd Joyce yn rheoli Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru. Roedd yn aelod uwch o'r Grŵp Cyllidebau ar sail Rhyw, Cymru a Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb y GIG.

Mae Joyce wedi rhedeg nifer o fusnesau – tafarndai, bwytai a siopau manwerthu – yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Hanes gwleidyddol

Cafodd Joyce ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn 2007.

Mae wedi cynrychioli'r Cynulliad ar sawl corff rhyngwladol: cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (Cadeirydd); y Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig; a Chyngres Rhanbarthau Cyngor Ewrop.

Mae Joyce yn hyrwyddo ymgyrch genedlaethol y Rhuban Gwyn yn erbyn trais domestig, ac mae'n un o sylfaenwyr grŵp y Cynulliad yn erbyn masnachu pobl. Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyrwyddo'r diwydiant adeiladu ac adfywiad economaidd yng nghefn gwlad – trwy weithio i wella sgiliau, ehangu prentisiaethau a chefnogi busnesau yng nghefn gwlad.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Joyce Watson AS