Pobl y Senedd

Vikki Howells AS

Vikki Howells AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Cwm Cynon

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o benderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i wahardd hela trywydd ar dir y mae'n ei reoli?

Wedi'i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi'r sector manwerthu yng Nghwm Cynon?

Wedi'i gyflwyno ar 13/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y newidiadau arfaethedig i amserlenni sgrinio serfigol?

Wedi'i gyflwyno ar 06/01/2022

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ariannu mentrau i adfywio canol trefi yn y dyfodol wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

Wedi'i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio canol trefi?

Wedi'i gyflwyno ar 01/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i greu gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol?

Wedi'i gyflwyno ar 29/11/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Vikki Howells AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Vikki yn cynnwys: addysg; trafnidiaeth a'r economi; trechu tlodi; chwarae cynhwysol; adfywio cymunedol; a threftadaeth a diwylliant.

Hanes personol

Vikki Howells yw’r Aelod o’r Senedd dros Gwm Cynon, yn cynrychioli Llafur Cymru. Cafodd Vikki ei geni a’i magu yn yr etholaeth, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru yn Aberdâr. Yna, aeth i Brifysgol Cymru, Caerdydd, lle enillodd radd baglor mewn Hanes Rhyngwladol a Hanes Cymru, yn ogystal â gradd meistr mewn Hanes Cymru Fodern. Wrth astudio yng Nghaerdydd, enillodd Vikki wobr Charles Morgan yn sgil ei chyfraniad i faes Hanes Cymru.

Cefndir proffesiynol

Roedd Vikki yn athrawes Hanes yn Ysgol Gymunedol Cenydd Sant yng Nghaerffili rhwng 2000 a 2016. Ymgymerodd ag amryw rolau bugeiliol yno, gan wasanaethu’n fwyaf diweddar fel Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth. Mae Vikki hefyd wedi gweithio fel mentor ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac wedi eistedd ar y panel derbyn ar gyfer cwrs TAR Hanes Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Vikki â'r Blaid Lafur yn 17 oed ac mae wedi dal sawl rôl yn ei hetholaeth, gan gynnwys Swyddog Menywod a Chadeirydd y Blaid Lafur Etholaethol. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd Vikki ei hethol i Gadeirio Grŵp Llafur Cymru yn y Senedd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Vikki Howells AS