Pobl y Senedd

Vikki Howells AS

Vikki Howells AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Cwm Cynon

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad y mae'r Comisiwn wedi'i wneud o'i ymateb i bandemig parhaus y coronafeirws?

Wedi'i gyflwyno ar 10/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol yn ystod tymor y Senedd hon?

Wedi'i gyflwyno ar 03/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael am leoliadau gwaith tymor byr i ddysgwyr o rannau eraill o Ewrop sy'n dod i Gymru ar ôl Brexit?

Wedi'i gyflwyno ar 24/02/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi busnesau yng Nghwm Cynon?

Wedi'i gyflwyno ar 24/02/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi'r adroddiad diweddar 'More than a bypass: unleashing the potential of the A465' a gyhoeddwyd gan Sefydliad Bevan ar 16 Chwefror ar sicrhau bod deuoli'r A4...

I'w drafod ar 23/02/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad at ofal iechyd meddwl brys?

Wedi'i gyflwyno ar 18/02/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Vikki Howells AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Vikki yn cynnwys: addysg; trafnidiaeth a'r economi; trechu tlodi; adfywio cymunedol; a threftadaeth a diwylliant.

Hanes personol

Vikki Howells yw Aelod Cynulliad Llafur Cymru ar gyfer Cwm Cynon. Wedi geni a’i geni a’i magu yn yr etholaeth, cafodd Vikki ei haddysg yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr cyn mynychu Prifysgol Cymru Caerdydd lle enillodd gradd baglor mewn Hanes Rhyngwladol a Hanes Cymru yn ogystal â gradd meistr mewn Hanes Cymru Fodern. Adeg astudio yng Nghaerdydd, enillodd Vikki wobr Charles Morgan ar gyfer ei chyfraniad i faes Hanes Cymru.

Cefndir proffesiynol

Roedd Vikki yn athrawes Hanes yn Ysgol Gymunedol Sant Cenydd yng Nghaerffili rhwng 2000 a 2016, ac fe gafodd amryw rolau bugeiliol yno, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth. Mae Vikki hefyd wedi gweithio fel mentor ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac wedi eistedd ar y panel derbyn ar gyfer cwrs TAR Hanes Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Vikki â'r Blaid Lafur yn 17 oed ac mae wedi dal sawl rôl yn ei hetholaeth, gan gynnwys Swyddog Menywod a Chadeirydd Plaid Lafur yr Etholaeth.

Cofrestr Bydduannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Vikki Howells AS