Pobl y Senedd

Alun Davies AS

Alun Davies AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Blaenau Gwent

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r dyraniadau cyllid arfaethedig i Gymru o ganlyniad i gronfa ffyniant gyffredin Llywodraeth y DU?

Wedi'i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth ariannol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent?

Wedi'i gyflwyno ar 03/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am reoliadau Llywodraeth Cymru i wahardd gwerthu cŵn bach trydydd parti, a elwir fel arall yn gyfraith Lucy?

Wedi'i gyflwyno ar 03/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fanteisio i'r eithaf ar botensial prosiectau seilwaith ym Mlaenau'r Cymoedd o safbwynt datblygu economaidd, fel yr amlinellwyd yn adroddiad diweddar...

Wedi'i gyflwyno ar 25/02/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gronfa ffyniant gyffredin Llywodraeth y DU?

Wedi'i gyflwyno ar 24/02/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi'r adroddiad diweddar 'More than a bypass: unleashing the potential of the A465' a gyhoeddwyd gan Sefydliad Bevan ar 16 Chwefror ar sicrhau bod deuoli'r A4...

I'w drafod ar 23/02/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Alun Davies AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Etholwyd Alun i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007. Mae'n dod o Dredegar a chafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar ôl graddio, cafodd Alun ei ethol yn Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac yna bu'n gweithio fel ymgyrchydd dros y Gronfa Natur Fyd Eang (WWF) ac Oxfam. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys prosiectau rhyngwladol yn Rwanda a Gwledydd y Balcan.

Mae Alun hefyd wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus gyda Hyder Plc. fel rheolwr cysylltiadau cyhoeddus, cyn cael ei benodi'n Bennaeth Materion Cyhoeddus yn Awdurdod Ynni Atomig y DU ac S4C , fel Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol. Cyn cael ei ethol, roedd Alun yn gyfarwyddwr ar ei fusnes ei hun, Bute Communications. Mae wedi gweithio ar hyd a lled Ewrop a'r Dwyrain Canol ac mae wedi siarad yn rheolaidd mewn seminarau a chynadleddau rhyngwladol.

Cefndir proffesiynol

Ers cael ei hethol i'r Cynulliad Cenedlaethol, mae Alun wedi bod yn aelod o nifer o wahanol bwyllgorau ac wedi cadeirio'r Pwyllgor Darlledu a’r Is-bwyllgor Datblygu Gwledig. Mae wedi ymgyrchu dros faterion lleol a chenedlaethol o broblemau band eang a mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus i dlodi, amddifadedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Hanes gwleidyddol

Ar ôl ei ailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, cafodd Alun ei benodi'n Ddirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd ac, ym mis Mawrth 2013, cafodd ei benodi’n Weinidog dros Adnoddau Naturiol a Bwyd

Ym mis Mai 2016 cafodd Alun ei ail-ethol yn Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent a’i benodi’n Weinidog dros Addysg Gydol Oes a'r Iaith Gymraeg.

Cofrestr Bydduannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 04/05/2007 - 31/03/2011
  2. 06/05/2011 - 05/04/2016
  3. 06/05/2016 - 28/04/2021
  4. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Alun Davies AS