Pobl y Senedd

Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: Yn cydnabod y difrod a wnaed drwy breifateiddio gwasanaethau bysiau yn y 1980au ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i ail-r...

I'w drafod ar 20/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cefnogi cyflogwyr sy'n ystyried treialu wythnos waith pedwar diwrnod?

Wedi'i gyflwyno ar 12/01/2022

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi’r ddeiseb ‘P-06-1243 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ a gasglodd 30,133 o lofnodion. P-06-1243 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

I'w drafod ar 12/01/2022

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi y cymerwyd 101 miliwn o deithiau bws yng Nghymru yn 2018/19, o'i gymharu â 129 miliwn yn 2004/05. 2. Yn nodi ymhellach nad oes gan 23 y cant o bobl yng N...

I'w drafod ar 10/01/2022

Pa waith y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i gefnogi dadfuddsoddi pensiynau'r sector cyhoeddus o danwydd ffosil?

Wedi'i gyflwyno ar 07/01/2022

A yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried cynnwys pensiynau'r sector cyhoeddus fel rhan o'i thargedau i gyrraedd sero net yn y sector cyhoeddus erbyn 2030?

Wedi'i gyflwyno ar 07/01/2022