Pobl y Senedd

Jeremy Miles AS

Jeremy Miles AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Castell-nedd

Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Jeremy Miles yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Jeremy Miles yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 0604400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 25.15 yn cymeradwyo fersiwn ddrafft Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021. Gosodwyd y Gorchymyn Drafft a'r Memorandwm Esboni...

I'w drafod ar 26/01/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Se...

I'w drafod ar 05/01/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach (Datgelu Gwybodaeth) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwyse...

I'w drafod ar 16/12/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Se...

I'w drafod ar 08/12/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwy...

I'w drafod ar 01/12/2020

Cynnig bod y Senedd yn cytuno, yn unol â Rheol Sefydlog 30A.10, fod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud Rheoliadau Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â’r UE) 202...

I'w drafod ar 10/11/2020

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jeremy Miles AS

Bywgraffiad

Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tan yn ddiweddar, roedd Jeremy yn un o ymddiriedolwyr yr elusen cyfiawnder cymdeithasol, Sefydliad Bevan, ac ef oedd ysgrifennydd yr elusen hefyd.

Mae ganddo hefyd brofiad fel mentor ieuenctid ac fel ymgynghorydd mewn canolfannau sy’n rhoi cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim.

Hanes personol

Cafodd Jeremy ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais ac, fel siaradwr Cymraeg, cafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe a Choleg Newydd, Rhydychen lle bu'n astudio'r gyfraith.

Mae Jeremy yn byw yn Alltwen yn etholaeth Castell-nedd ac yn mwynhau ffilmiau, darllen, coginio, heicio a beicio, a dilyn rygbi yn lleol.

Cefndir proffesiynol

Yn syth ar ôl graddio, bu Jeremy yn dysgu’r gyfraith ym Mhrifysgol Warsaw yng Ngwlad Pwyl.

Yn ddiweddarach, bu’n gweithio fel cyfreithiwr yn Llundain i ddechrau, ac yna cafodd swyddi cyfreithiol a masnachol uwch mewn busnesau yn sector y cyfryngau gan gynnwys ITV a’r rhwydwaith teledu a’r stiwdio ffilm Americanaidd, NBC Universal.

Ar ôl dychwelyd i fyw yng Nghymru, sefydlodd ei gwmni ymgynghori ei hun gan weithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sector darlledu a’r sector digidol.

Hanes gwleidyddol

Cafodd Jeremy ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer etholaeth Castell-nedd ym mis Mai 2016, fel ymgeisydd y blaid Lafur a’r blaid Gydweithredol, yn dilyn ymddeoliad Gwenda Thomas AC. Mae ei ddiddordebau'n cynnwys datblygu economaidd a chymunedol, ac addysg a sgiliau.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Jeremy Miles AS