Pobl y Senedd

Julie James AS

Julie James AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Abertawe

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Julie James yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Julie James yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: 


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Diogelwch Adeiladau i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfw...

I'w drafod ar 28/03/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) i’r graddau y maent yn dod o fe...

I'w drafod ar 07/12/2021

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil yr Amgylchedd sy'n ymwneud â deunydd untro, i'r graddau y maent yn do...

I'w drafod ar 01/11/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai’r darpariaethau ym Mil yr Amgylchedd, i’r graddau y maent o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd, gael eu hystyried...

I'w drafod ar 21/09/2021

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3

I'w drafod ar 22/02/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102: Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws). Gosodwyd Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a'r Memorandw...

I'w drafod ar 27/01/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Julie James AS

Bywgraffiad

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Julie yn ymgyrchydd ymroddedig dros faterion gwyrdd, yn amgylcheddwr ac yn nofiwr a sgïwr brwd. Mae Julie hefyd yn aelod o gorff Unsain ac yn aelod o Gray's Inn.

Hanes personol

Ganwyd Julie yn Abertawe, ond treuliodd rannau sylweddol o'i hieuenctid mewn gwledydd eraill ledled y byd, yn byw gyda'i theulu. Treuliodd Julie dyddiau cynnar ei gyrfa yn Llundain, cyn symud yn ôl i Abertawe gyda'i gŵr i fagu eu tri phlentyn ac i fod yn agosach at ei theulu.

Cefndir proffesiynol

Hyd nes iddi gael ei hethol yn Aelod Cynulliad dros Orllewin Abertawe, roedd Julie yn gyfreithiwr blaenllaw ar faterion amgylcheddol a chyfansoddiadol. Cyn hynny, bu'n brif weithredwr cynorthwyol yng Nghyngor Abertawe. Treuliodd y rhan fwyaf o'i gyrfa gyfreithiol mewn llywodraeth leol. Roedd yn gyfreithiwr polisi ym Mwrdeistref Camden yn Llundain cyn dychwelyd i Abertawe i weithio yng Nghyngor Sir Gorllewin Morgannwg ac yna yng Nghyngor Dinas a Sir Abertawe.

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Julie y Blaid Lafur yn y brifysgol. Roedd yn aelod gweithgar tan iddi gymryd swyddi â chyfyngiadau gwleidyddol ynghlwm wrthynt mewn nifer o gynghorau.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Julie James AS