Pobl y Senedd

Mabon ap Gwynfor AS

Mabon ap Gwynfor AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyfor Meirionnydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith ar ganlyniadau cleifion yn dilyn adroddiad diweddaraf y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ar amseroedd aros ar gyfer gwasanae...

Tabled on 21/02/2024

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r Cyflog Byw Gwirioneddol yn ei Rhaglen Lywodraethu. 2. Yn nodi pwysigrwydd gweithlu medrus a gwydn i gyflawni'r uchelgais o...

I'w drafod ar 21/02/2024

Pa asesiad mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o effaith debygol y Cynllun Ffermio Cynaladwy arfaethedig ar y Gymraeg a chymunedau Cymraeg eu hiaith?

Wedi'i gyflwyno ar 19/02/2024

Pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i fynd i'r afael â thrais domestic?

Wedi'i gyflwyno ar 15/02/2024

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar wasanaethau bysus yng nghymunedau gogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 14/02/2024

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ariannu ysgolion addysg arbennig?

Wedi'i gyflwyno ar 14/02/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mabon ap Gwynfor AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mabon ap Gwynfor yn ymddiddori mewn ystod eang o feysydd, yn cynnwys materion rhyngwladol yn ymwneud a heddwch a chydberthynas gwladwriaethau; a hawliau cymunedol a phobl. Sefydlodd Mabon Gyngrhair Iechyd Gogledd Cymru yn 2013. Roedd yn gyd-drefnydd i wyliau heddwch cenedlaethol Cymru o 2004 i 2006. Mae Mabon yn Gristion. Mae’n arlunydd cain amatur, ac yn ymddiddori mewn ffotograffiaeth, darllen yn eang, a chwarae gyda’I blant.

Hanes personol

Mae Mabon yn wr I Nia, ac yn dad I bedwar o blant. Maent yn byw ar y fferm deuluol. Yn fab I’r mans, symudodd y teulu I wahanol gymunedau. O ganlyniad mynychodd Mabon amryw o ysgolion uwchradd: Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Ysgol Gyfun Gwyr, a Chanolfan Gwenallt yn Ystalyfera, gyda chyfnod byrhoedlog yn Ysgol St Roses, Georgetown, Guyana.

Cefndir proffesiynol

Graddiodd Mabon o Brifysgol Cymru, Bangor gyda gradd BA mewn Hanes. Mae cefndir proffesiynol Mabon yn y wasg a rheoli proseictau.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Mabon fel Cynghorydd Tref yn Aberystwyth yn 2004, ac fel Cynghorydd Sir ar gyfer ward Llandrillo ar Gyngor Sir Ddinbych yn 2017.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Mabon ap Gwynfor AS