Pobl y Senedd

Mark Reckless AS

Mark Reckless AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Heb Grŵp

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o lwyddiant y model buddsoddi cydfuddiannol?

Wedi'i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rôl y gall ychwanegion fitamin D ei chwarae o ran lliniaru COVID-19 ac wrth feithrin iechyd da yn fwy cyffredinol?

Wedi'i gyflwyno ar 20/01/2021

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: Yn credu mai'r strategaeth COVID-19 fwyaf effeithiol i Gymru yw ymateb unedig, DU-gyfan, dan arweiniad Llywodraeth y DU.

I'w drafod ar 14/01/2021

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn parhau i ddilyn strategaeth COVID-19 wahanol i Lywodraeth y DU.

I'w drafod ar 14/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygiadau cyfansoddiadol yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 14/01/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch cyflymder cyflwyno’r brechlyn yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 13/01/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mark Reckless AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mark Reckless wedi ymgyrchu ar hyd ei fywyd fel oedolyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ym mis Hydref 2012, trechodd Marc lywodraeth glymblaid y DU am y tro cyntaf mewn pleidlais seneddol, gyda chynnig yn gofyn am ostyngiad mewn termau real yng nghyllideb yr UE. Cyflawnwyd hyn, gan arbed biliynau o bunnoedd i drethdalwyr y DU, ac o fewn tri mis cytunodd y Prif Weinidog i gynnal refferendwm ar aelodaeth o'r UE.

Yn nhymor yr hydref 2014, gadawodd Mark y Blaid Geidwadol ac ymunodd ag UKIP. Ymddiswyddodd o'i sedd yn Senedd y DU i geisio cefnogaeth ei etholwyr, a chafodd ei ail-ethol mewn is-etholiad.

Hanes personol

Ganed Mark ar 6 Rhagfyr 1970, yn fab hynaf i John ac Anne Reckless, meddyg a nyrs. Bu ei dad-cu, Henry McDevitt, yn gwasanaethu fel aelod Fianna Fail yn Senedd Iwerddon, gan gynrychioli Dwyrain Donegal rhwng 1938 ac 1943.

Mae gan Mark radd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg o Brifysgol Rhydychen, gradd mewn Busnes o Brifysgol Columbia, a gradd yn y Gyfraith o Goleg y Gyfraith. Mae'n briod â Catriona ac mae ganddo ddau fab ifanc.

Cefndir proffesiynol

Cyn mentro i fyd gwleidyddiaeth, bu Mark yn gweithio fel economegydd y DU ar gyfer y banc buddsoddi S.G. Warburg (sydd bellach yn rhan o UBS). Cafodd ei gynnwys yn y tri uchaf gan gleientiaid yn arolygon Extel ac Institutional Investor. Yn ddiweddarach, bu Mark yn gweithio fel ymgynghorydd rheoli. Cafodd ei alw i'r Bar yn 2007. Yn 2009, enillodd gymhwyster fel cyfreithiwr gyda Herbert Smith LLP, ar ôl treulio amser fel Cynorthwy-ydd Barnwrol i Is-lywydd y Llys Apêl.

Hanes gwleidyddol

Ar ôl sefyll ar gyfer etholaeth Medway yn 2001 a 2005, cafodd Mark ei ethol fel yr AS Ceidwadol dros Rochester a Strood yn 2010. Bu’n gwasanaethu hefyd fel cynghorydd ar gyfer Medway ac fel aelod o Awdurdod Heddlu Swydd Gaint.

Etholwyd Mark i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016. Ym mis Ebrill 2017, gadawodd Mark UKIP ac ymuno â grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad. Ym mis Mai 2019, gadawodd Mark grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Mark Reckless AS