Pobl y Senedd

Siân Gwenllian AS

Siân Gwenllian AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Arfon

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: Yn credu, er mwyn ailadeiladu Cymru, y dylai'r Senedd nesaf gael pwerau dros faterion sydd wedi'u cadw yn ôl i San Steffan ar hyn o bryd, gan...

I'w drafod ar 19/03/2021

Ychwanegu pwyntiau newydd ar ddiwedd y cynnig: Yn credu y bydd Cymru dim ond yn adfer yn llwyr drwy ethol llywodraeth newydd a fydd yn gadael i bobl Cymru, nid San Steffan, benderfynu ar...

I'w drafod ar 19/03/2021

Pryd fydd profion COVID-19 rheolaidd ar gael i weithwyr sy’n darparu gwasanaethau i unigolion sy’n derbyn taliadau uniongyrchol?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei hymateb i'r colledion dysgu sylweddol y mae plant a phobl ifanc wedi'u ddioddef o ganlyniad i'r pandemig?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

A wnaiff Llywodraeth Cymru gyhoedddi manylion y swyddi newydd sydd wedi eu hariannu mewn ysgolion ers cychwyn y pandemig?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi bod Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc, dan arweiniad Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, yn dathlu gofalwyr ifanc ledled y DU. 2. Yn dathlu'r cyfraniadau a w...

I'w drafod ar 18/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Siân Gwenllian AS

Bywgraffiad

Mae gan Sian swyddfa hefyd yn 70 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Etholwyd Siân Gwenllïan i'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. Mae hi’n cynrychioli etholaeth Arfon fel aelod o Blaid Cymru.

Yn dilyn yr etholiad penodwyd Siân yn llefarydd Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, yr iaith Gymraeg, Cydraddoldeb a Chynllunio.

Hanes personol

Addysgwyd Siân yn Ysgol Friars, Bangor ac ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd.

Ar ôl colli ei gŵr bu’n magu ei phlant  ar ei phen ei hun.

Mae hi wedi bod yn llywodraethwr ysgol am 15 mlynedd a tan yn ddiweddar yn gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Mae’n weithgar gyda mentrau cymunedol ac yn ymgyrchydd dros y Gymraeg a chydraddoldeb.

Mae ei diddordebau y tu allan i wleidyddiaeth yn cynnwys theatr, celf, cerdded, yoga, sîn gerddoriaeth Gymraeg, peldroed a rygbi.

Cefndir proffesiynol

Roedd Siân yn gweithio fel newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV cyn dod yn newyddiadurwr llawrydd. Yn fwy diweddar, bu'n gweithio fel swyddog cyfathrebu Cyngor Gwynedd ac i gwmni Golwg.

Hanes gwleidyddol

Rhwng 2008 a 2016 bu'n gwasanaethu fel cynghorydd ar Gyngor Gwynedd, yn cynrychioli Y Felinheli. Rhwng 2010 a 2012 hi oedd yn gyfrifol am bortffolio cyllid yr awdurdod a rhwng 2012 a 2014 roedd hi'n aelod o'r Cabinet dros addysg, ac yn  Ddirprwy Arweinydd y Cyngor. Yn 2014 penodwyd Siân yn bencampwr busnesau bach Gwynedd, yn gyfrifol am hyrwyddo'r sector hwn o'r economi yn y sir. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Etholaeth Arfon o Blaid Cymru.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Siân Gwenllian AS