Pobl y Senedd

Tom Giffard AS

Tom Giffard AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Gorllewin De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

5. Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i wella canlyniadau economaidd yng Ngorllewin De Cymru wrth ddyrannu cyllid i bortffolio'r economi? OQ57002

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 06/10/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Tom Giffard AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae gan Tom ddiddordeb brwd ym myd addysg ac mae ei gefndir yn y maes hwn, ar ôl gweithio fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu mewn ysgol gynradd Gymraeg. At hynny, bu’n gadeirydd Pwyllgor Craffu Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan oruchwylio, a chynnal gwaith craffu ar gyllideb addysg y Cyngor, sy’n gyllideb gwerth miliynau o bunnoedd. Mae gan Tom ddiddordeb mawr hefyd yn strwythurau a datblygiad llywodraeth leol, gan y bu’n Arweinydd Grŵp Cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr am 4 blynedd.

Hanes personol

Magwyd Tom ym Mhenllergaer, Abertawe a Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, gan fod ei rieni wedi gwahanu. Graddiodd Tom o Brifysgol Abertawe gyda BA mewn Hanes a Gwleidyddiaeth yn 2013, a parhaodd i fyw yn Abertawe am nifer o flynyddoedd cyn symud i Ben-y-bont ar Ogwr yn 2016, lle mae'n byw gyda'i ddyweddi, Sadie.

Cefndir proffesiynol

Mae Tom – sy'n siaradwr Cymraeg ail iaith – wedi cael amrywiaeth o rolau yn ystod ei fywyd proffesiynol. I ddechrau, daeth yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu mewn ysgol gynradd Gymraeg. Aeth yn ei flaen wedyn i gwblhau ei astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl graddio, aeth i weithio fel Swyddog Cyswllt Cymunedol yn ei ranbarth, sef Gorllewin De Cymru, cyn trefnu ymgyrchoedd a gweithio gyda gwirfoddolwyr yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr. Cyn ei ethol yn Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, roedd Tom yn Rheolwr Swyddfa Aelod Seneddol Pen-y-bont ar Ogwr.

Hanes gwleidyddol

Cyn cael ei ethol i'r Senedd yn 2021, etholwyd Tom i ward Brackla fel un o Gynghorwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2017, lle mae'n arwain y Grŵp Ceidwadol ar y Cyngor.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Tom Giffard AS