Rhestr termau

Rhestr termau seneddol

Mynegai A-Y o dermau

Defnyddiwch y llythrennau isod i weld rhestr o dermau

C

Tymor

Cabinet

Mae Cabinet Llywodraeth Cymru yn cynnwys y Prif Weinidog, Ysgrifenyddion y Cabinet, Gweinidogion a Chwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cadeirydd

Mae gan bob un o bwyllgorau Senedd Gadeirydd. Caiff pob cadeirydd ei ethol gan y Senedd a bydd yn eistedd ym mhen y bwrdd fel arfer yn ystod cyfarfodydd y pwyllgor. Prif rôl y Cadeirydd yw sicrhau bod pob Aelod o’r pwyllgor yn cael yr un cyfle i ofyn cwestiynau a bod pob tyst yn cael yr un cyfle i ymateb. I bob pwrpas, mae cyfrifoldeb y Cadeirydd mewn cyfarfod pwyllgor yn debyg i gyfrifoldeb y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd pan fyddant yn cadeirio Cyfarfodydd Llawn.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cadeirydd Dros Dro

Mae gan bob pwyllgor y pŵer i benodi cadeirydd dros dro yn absenoldeb ei gadeirydd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cadeirydd Pwyllgor

Gweler Cadeirydd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 27/01/2023

Chwilio am y term hwn

Tymor

Camau gweithredu

Mae cyllideb Llywodraeth Cymru wedi’i rhannu’n nifer o lefelau manylder at ddibenion monitro a rheoli. Y camau gweithredu yw’r lefel fwyaf manwl a gyhoeddir yn nogfennau’r gyllideb ac mae’n nodi meysydd polisi neu fenter. Dylid nodi, fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd y camau gweithredu o reidrwydd yn darparu manylion am ddyraniadau ar lefel polisi neu raglen benodol. Gelwid y camau gweithredu gynt yn llinellau gwariant yn y gyllideb.

Diweddarwyd Ddiwethaf 06/10/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Canllawiau ar gynnal busnes y Senedd yn briodol

Gall y Llywydd, ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes, gyhoeddi canllawiau ysgrifenedig i Aelodau'r Senedd mewn perthynas â chynnal trafodion y Senedd yn briodol.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Clerc y Senedd

Diweddarwyd Ddiwethaf 27/01/2023

Chwilio am y term hwn

Tymor

Clymblaid

Pan fydd mwy nag un blaid yn cytuno i ffurfio llywodraeth, byddant yn ffurfio clymblaid. Mae hyn yn digwydd fel arfer pan na fydd unrhyw un blaid yn llwyddo i ennill dros hanner y seddi.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cod Ymarfer

Nod Cod Ymarfer Aelodau’r Senedd yw rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â’r safonau ymddygiad y disgwylir iddynt gadw atynt wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau fel Aelodau a’u dyletswyddau cyhoeddus.

Diweddarwyd Ddiwethaf 01/03/2022

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Senedd

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cofnod

 Gweler Cofnod y Trafodion

Diweddarwyd Ddiwethaf 09/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cofnod y Trafodion (Y Cofnod)

Cofnod swyddogol o’r Cyfarfodydd Llawn sy’n cynnwys yr holl ddatganiadau, areithiau ac ymyriadau gan Aelodau’r Senedd a manylion unrhyw bleidleisiau. Caiff Cofnod y Trafodion ei gyhoeddi gan Wasanaeth Cyfieithu a Chofnodi’r Senedd cyn pen 24 awr ar ôl i’r cyfarfod ddod i ben.
Cedwir cofnod o gyfarfodydd pwyllgor hefyd, a chaiff fersiwn ddrafft ei chyhoeddi fel arfer cyn pen wythnos ar ôl pob cyfarfod. Mae’r trawsgrifiadau hyn ar gael ar wefannau’r pwyllgorau unigol neu drwy chwilio'r Cofnod.

Diweddarwyd Ddiwethaf 28/08/2020

Gwybodaeth am Gofnod y Trafodion

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cofnodion y trafodion

Gweler Cofnod y Trafodion.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cofrestr buddiannau’r Aelodau

Mae’r Senedd yn cadw ac yn cyhoeddi cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill yr Aelodau a chofnod o’r aelodau hynny o’u teuluoedd y maent yn eu cyflogi.

Diweddarwyd Ddiwethaf 09/12/2020

Cofrestr Buddiannau’r Aelodau

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cofrestr etholiadol

This is the list of people who are registered to vote. You need to have your name on the electoral roll before you can vote in any election. In Wales, to be able to vote you have to be aged 16 or over on the day the election is held among other qualifying credentials.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Comisiwn y Senedd

Corff corfforaethol Senedd Cymru sy’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gynorthwyo Aelodau’r Senedd. Mae pump o gomisiynwyr yn arwain y Comisiwn.

Diweddarwyd Ddiwethaf 09/12/2020

Comisiwn y Senedd

Chwilio am y term hwn

Tymor

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.


Mae’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth i gael Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, sy’n unigolyn a benodir gan Weinidogion Cymru.


Rôl y Comisiynydd yw bod yn warcheidwad i genedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn golygu helpu cyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n llunio polisi yng Nghymru i feddwl am yr effaith hirdymor y mae eu penderfyniadau yn ei chael.


Y Comisiynydd presennol yw Sophie Howe a ddechreuodd y rôl yn 2016. Cyfnod y swydd yw saith mlynedd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 06/08/2021

Chwilio am y term hwn

Tymor

Comisiynydd Safonau

Rhywun annibynnol a benodir gan y Senedd i roi cyngor a chymorth yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelodau yw Comisiynydd Safonau’r Senedd.  Mae’n ymchwilio’n annibynnol i unrhyw gwynion yn erbyn Aelodau’r Senedd pan fydd y cwynion hynny’n ymwneud â thorri codau, protocolau neu benderfyniadau’r Senedd. Douglas Bain CBE TD yw’r Comisiynydd Safonau (dros dro) ar hyn o bryd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) yw'r datganiad mwyaf cyflawn o hawliau plant a gyhoeddwyd erioed. Yn ogystal, dyma’r cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sydd wedi cael ei gadarnhau amlaf yn hanes y byd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Craffu

Pan fydd y Senedd yn archwilio gwaith Llywodraeth Cymru, dywedir ei fod yn ymgymryd â gwaith ‘craffu’. Mae hyn yn golygu dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif am ei phenderfyniadau ac am yr hyn y mae’n ei wneud. Pwyllgorau Senedd Cymru sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Craffu cyn y broses ddeddfu

Bydd un o bwyllgorau Senedd y DU neu Senedd Cymru yn ystyried, neu’n craffu ar ddeddfwriaeth ddrafft cyn i’r broses ddeddfu ffurfiol ddechrau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cronfa Gyfunol Cymru

Caiff arian cyhoeddus a ddyrennir i Gymru gan Lywodraeth y DU ei dalu i’r gronfa hon, drwy gyfrwng Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a hefyd arian a geir o ffynonellau eraill.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Crynodeb o Bleidleisiau

Os cynhelir pleidleisiau yn ystod y Cyfarfod Llawn, cynhyrchir Crynodeb o Bleidleisiau sy’n cael ei gyhoeddi fel rhan o gofnodion y cyfarfod. Mae’r crynodeb hwn yn cynnwys manylion ynghylch sut y pleidleisiodd pob Aelod ar bob eitem o fusnes.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiwn Brys

Gall Aelodau wneud cais unrhyw bryd i ofyn Cwestiwn Brys i aelod o Lywodraeth Cymru neu Gomisiwn y Senedd yn ystod y Cyfarfod Llawn. Fodd bynnag, bydd Cwestiynau Brys ond yn cael eu caniatáu os yw'r Llywydd (neu'r Dirprwy Lywydd os yw cwestiwn yn ymwneud â Chomisiwn y Senedd) yn fodlon bod y cwestiwn o bwys cenedlaethol brys.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau (Amserol)

Mae 20 munud ar gael i Aelodau ofyn Cwestiynau Amserol i'r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru neu'r Cwnsler Cyffredinol ar ôl y Cwestiynau Llafar ar ddydd Mercher bob wythnos y mae'r Senedd yn cwrdd yn y Cyfarfod Llawn. Mae'n rhaid i'r Cwestiynau Amserol ymwneud â mater o bwys cenedlaethol, rhanbarthol neu leol pan fyddai’n ddymunol cael ymateb cyflym gan un o'r Gweinidogion.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau (Brys)

Gall Aelodau wneud cais unrhyw bryd i ofyn Cwestiwn Brys i aelod o Lywodraeth Cymru neu Gomisiwn y Senedd yn ystod y Cyfarfod Llawn. Fodd bynnag, bydd Cwestiynau Brys ond yn cael eu caniatáu os yw'r Llywydd (neu'r Dirprwy Lywydd os yw cwestiwn yn ymwneud â Chomisiwn y Senedd) yn fodlon bod y cwestiwn o bwys cenedlaethol brys.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau (Llafar)

Caiff Cwestiynau Llafar eu cyflwyno bob wythnos i’r Prif Weinidog eu hateb ar lafar yn y Cyfarfod Llawn. Cânt eu cyflwyno bob pedair wythnos i bob un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd eu hateb.

Diweddarwyd Ddiwethaf 23/09/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau (Ysgrifenedig)

Caiff Cwestiynau Ysgrifenedig eu cyflwyno i un o Weinidogion Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol yn ymwneud â materion y maent yn gyfrifol amdanynt, a bydd y Comisiwn hefyd yn ateb Cwestiynau Ysgrifenedig yn ymwneud â’i gyfrifoldebau. Anfonir atebion ysgrifenedig at yr Aelod a chânt eu cyhoeddi ar dudalen Cofnod y Trafodion ar wefan y Senedd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau Amserol

Caiff 20 munud eu neilltuo i Aelod ofyn Cwestiynau Amserol i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol ar ôl Cwestiynau Llafar y Senedd bob dydd Mercher y mae’r Senedd yn cynnal Cyfarfod Llawn. Rhaid i Gwestiynau Amserol fod yn ymwneud â mater o bwys cenedlaethol, rhanbarthol neu leol pan fyddai’n ddymunol cael ymateb cyflym gan un o Ysgrifenyddion y Cabinet neu un o’r Gweinidogion.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau Llafar

Caiff Cwestiynau Llafar eu cyflwyno bob wythnos i’r Prif Weinidog eu hateb ar lafar yn y Cyfarfod Llawn. Cânt eu cyflwyno bob pedair wythnos i bob un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd eu hateb.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau Ysgrifenedig

Caiff Cwestiynau Ysgrifenedig eu cyflwyno i un o Weinidogion Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol yn ymwneud â materion y maent yn gyfrifol amdanynt, a bydd y Comisiwn hefyd yn ateb Cwestiynau Ysgrifenedig yn ymwneud â’i gyfrifoldebau. Anfonir atebion ysgrifenedig at yr Aelod a chânt eu cyhoeddi ar wefan y Senedd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwestiynau’r Senedd

Gall yr Aelodau ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd am unrhyw faterion sy’n rhan o’u meysydd cyfrifoldeb. Mae pedwar math o Gwestiwn.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwnsler Cyffredinol

Prif Gynghorydd Cyfreithiol Llywodraeth Cymru. Nid yw’r Cwnsler Cyffredinol yn un o Weinidogion Cymru ond mae’n aelod o Lywodraeth Cymru. Nid oes rhaid i’r Cwnsler Cyffredinol fod yn Aelod.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cworwm

Y nifer leiaf o Aelodau’r Senedd y mae’n rhaid iddynt fod yn bresennol er mwyn cynnal cyfarfod pwyllgor.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cwrt

Dyma lle bydd Aelodau’r Senedd yn cyfarfod cyn ac ar ôl dadleuon, ger yr ystafelloedd pwyllgora yn adeilad y Senedd. Mae dau ddrws dwbl yn arwain i’r Siambr drwy’r wal grom yng nghanol y Cwrt.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cydsyniad Brenhinol

Cyn y gall Bil ddod yn Ddeddf, rhaid cael cymeradwyaeth y Frenhines. Cydsyniad Brenhinol yw hyn a dyma gam olaf y broses ddeddfu. Rhaid i bob Bil (a wneir gan Senedd Cymru neu Senedd y DU) gael cydsyniad brenhinol cyn y daw’n gyfraith.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfarfod Llawn

Dyma’r term a ddefnyddir i ddisgrifio cyfarfod llawn y 60 Aelod Senedd yn y Siambr (prif siambr y Senedd) i fwrw ymlaen â busnes y Senedd. Ar hyn o bryd, cynhelir Cyfarfodydd Llawn yn y Siambr ar brynhawn dydd Mawrth a phrynhawn dydd Mercher yn ystod y tymor.

Diweddarwyd Ddiwethaf 09/12/2020

Y Cyfarfod Llawn

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyflogi aelodau’r teulu

Rhaid i unrhyw Aelod sydd, ar unrhyw adeg, gyda chymorth arian Comisiwn y Senedd, yn cyflogi, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, unrhyw berson y mae'r Aelod hwnnw'n gwybod ei fod yn aelod o'i deulu neu'n aelod o deulu Aelod arall, nodi’r manylion hynny yn ei gofrestr buddiannau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfraddau Treth Incwm Cymru

Ers 6 Ebrill 2019, mae pobl sydd â’u prif fan preswylio yng Nghymru, ac sy'n talu treth incwm, wedi bod yn talu Cyfraddau Treth Incwm Cymru (WRIT). Mae Cyfraddau Treth Incwm Cymru yn cynrychioli cyfran o'r dreth incwm a delir gan drethdalwyr Cymru. Mae’r gyfran hon yn cael ei throsglwyddo’n syth i Lywodraeth Cymru er mwyn ariannu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r trefniant hwn yn cael ei weinyddu gan sefydliad Cyllid a Thollau EM (HMRC). Mae Cyfraddau Treth Incwm Cymru yn cael eu pennu gan Weinidogion Cymru ac yn cael eu cymeradwyo gan Senedd Cymru.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfraith yr UE a ddargedwir

Y corff cyfreithiau a ddeilliodd o aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd, ac a ddargedwir fel cyfraith ddomestig yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfranogiad

Cymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. Gall pobl gymryd rhan drwy bleidleisio, sefyll mewn etholiad, ymuno â phlaid wleidyddol, cyflwyno deiseb neu ymuno ag ymgyrch leol neu genedlaethol. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn ymchwiliad gan bwyllgor trwy ymateb i ymgynghoriad.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfreithiau

Rheolau y bydd llywodraeth yn penderfynu arnynt yw’r rhain ac maent yn dweud beth y gellir ac na ellir ei wneud mewn gwlad. Caiff cyfreithiau y bydd y Senedd yn penderfynu arnynt eu galw’n Ddeddfau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfrifon

Cyfres o ddogfennau sy’n cael eu creu i ddangos sut mae cyrff ac adrannau wedi defnyddio’r adnoddau a oedd
ar gael iddynt.

Diweddarwyd Ddiwethaf 06/10/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfrifyddu croniadau

Dull o gofnodi incwm a gwariant yn ystod cyfnod cyfrifyddu. Rhoddir cyfrif am wariant neu incwm yn y flwyddyn y caiff ei godi /ei ennill, ac nid pan fydd yr arian yn newid dwylo.

Diweddarwyd Ddiwethaf 06/10/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cyfrin Gyngor

Cyfarfod rhwng y Brenin ac aelodau o’r Cyfrin Gyngor sydd hefyd yn aelodau o’r llywodraeth. Bydd y Cyfrin Gyngor yn cymeradwyo Biliau’r Senedd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 16/01/2023

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cylch gorchwyl

Fframwaith unrhyw ymchwiliad, y gall pwyllgor gytuno arno cyn iddo i’r ymchwiliad ddechrau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cymhwysedd Deddfwriaethol

Y term a ddefnyddir i ddisgrifio cwmpas pŵer y Senedd i ddeddfu. Oherwydd y bleidlais gadarnhaol yn y refferendwm a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2011, mae’r Senedd yn cael pasio Deddfau yn y pynciau wedi’u cynnwys yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Cafodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ei ddiwygio gan Ddeddf Cymru 2017, a ddarparodd ar gyfer setliad datganoli newydd i Gymru. Mae’r Model Cadw Pwerau a sefydlwyd o dan Ddeddf 2017 yn caniatáu i Senedd Cymru ddeddfu ar faterion nas cadwyd gan Senedd y DU.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynnig

Caiff cynnig ei wneud er mwyn cael penderfyniad gan y Senedd.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynnig cydsyniad

Gweler Cynigion cydsyniad deddfwriaethol.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynnig Cydsyniad Offeryn Statudol

Ar ôl i femorandwm cydsyniad offeryn statudol gael ei osod gerbron y Senedd, dylid cyflwyno cynnig yn gofyn i’r Senedd gytuno i'r darpariaethau a nodir yn y memorandwm cydsyniad offeryn statudol. Gelwir cynnig o’r fath yn Gynnig Cydsyniad Offeryn Statudol.

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynnig cyllideb atodol

Gall un o Weinidogion Cymru wneud cynnnig cyllideb atodol unrhyw adeg cyn, yn ystod neu ar ôl y flwyddyn ariannol y mae’n berthnasol iddi (h.y. unrhyw adeg ar ôl derbyn cynnig y gyllideb flynyddol). Prif ddiben y gyllideb atodol yw gofyn am awdurdod i newid cynnig y gyllideb flynyddol yn ystod y flwyddyn.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynnig y gyllideb ddrafft

Dyma gam cyntaf proses y gyllideb yng Nghymru ac mae’n caniatáu i Aelodau a phwyllgorau graffu ar gynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru cyn cynnig y gyllideb flynyddol.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynnig y gyllideb flynyddol

Dyma gam olaf proses y gyllideb yng Nghymru, a dyma sut y bydd Senedd yn rhoi awdurdod i Weinidogion Cymru wario adnoddau, cadw incwm a chael arian o Gronfa Gyfunol Cymru. Drwy gynnig gyllideb flynyddol hefyd caiff y Senedd ei hun, Archwilydd Cyffredinol Cymru a’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus eu hariannu.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynrychiolaeth gyfrannol

System etholiadol sy’n dosbarthu’r seddi’n ôl cyfran yr holl bleidleisiau a gaiff eu bwrw dros bob plaid. Caiff yr 20 o Aelodau rhanbarthol eu hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol, gan ddefnyddio’r System Aelodau Ychwanegol.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynulliad

Teitl Senedd Cymru pan gafodd ei sefydlu yn gyntaf ym 1999. Newidiwyd ei enw ar 6 Mai 2020 i adlewyrchu ei statws fel senedd genedlaethol ar ôl derbyn pwerau pellach, yn fwyaf nodedig yn refferendwm (Cymru) 2011.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad)

Teitl Senedd Cymru pan gafodd ei sefydlu yn gyntaf ym 1999. Newidiwyd ei enw ar 6 Mai 2020 i adlewyrchu ei statws fel senedd genedlaethol ar ôl derbyn pwerau pellach, yn fwyaf nodedig yn refferendwm (Cymru) 2011.

Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2020

Chwilio am y term hwn