Cofrestr Buddiannau’r Aelodau

Cyhoeddwyd 01/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/09/2021   |   Amser darllen munudau

Yn ôl Adran 36 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 2, mae’n ofynnol i’r Senedd gynnal a chyhoeddi Cofrestr Buddiannau Aelodau o’r Senedd.

Mae'n ofynnol i'r Aelodau gofrestru unrhyw fuddiannau perthnasol cyn pen wyth wythnos ar ôl tyngu'r llw neu roi cadarnhad a hefyd cofrestru unrhyw newidiadau i'r buddiannau hynny cyn pen pedair wythnos. Mae Adran 36(7)(a) o Deddf Llywodraeth Cymru yn pennu ei bod yn drosedd i unrhyw Aelod gymryd rhan yn nhrafodion y Senedd heb gofrestru unrhyw fuddiannau perthnasol fel y nodir yn yr Atodiad i Reol Sefydlog 2.

Mae hefyd yn ofynnol o dan Reol Sefydlog 4 i Aelodau gofnodi’r amser y maent yn ei dreulio yn ymwneud â gweithgarwch cofrestradwy; ac o dan Reol Sefydlog 5 i gofnodi eu haelodaeth o gymdeithasau. Caiff manylion unrhyw beth a gofnodir o dan Reolau Sefydlog 4 a 5 eu cynnwys yn y Gofrestr o Fuddiannau’r Aelodau (er nad ydynt yn dod o dan ofynion Deddf Llywodraeth Cymru).

Cyfrifoldeb yr Aelodau yn unig yw cydymffurfio â’r dyletswyddau’n ymwneud â chofrestru a datgan buddiannau, a dylid gwneud hyn yn unol â’r Canllaw ar Gofrestru, Datgan a Chofnodi Buddiannau'r Aelodau. Gall Aelodau hefyd gael cyngor gan y Cofrestrydd Buddiannau’r Aelodau. Dylid cofrestru drwy lenwi’r Ffurflen Cofrestru a Chofnodi Buddiannau (PDF, 170KB).

Archwilio’r Gofrestr

Cedwir Cofrestr Buddiannau’r Aelodau yn y Swyddfa Gyflwyno. Mae’n agored i’r cyhoedd ei harchwilio yn y Swyddfa Gyflwyno ei hun yn ystod ei horiau agor. Gellir trefnu bod copïau o fanylion unigol ar gael ar gais.

Cofrestr y Chweched Senedd

 

Rhys ab Owen  

Mick Antoniw

Mabon ap Gwynfor       

Rhun ap Iorwerth                         

Natasha Asghar

Hannah Blythyn

Dawn Bowden  

Jayne Bryant     

Cefin Campbell

Hefin David                     

Alun Davies

Andrew RT Davies          

Gareth Davies  

Paul Davies       

Jane Dodds

Mark Drakeford

James Evans

Rebecca Evans 

Janet Finch-Saunders    

Luke Fletcher    

Peter Fox           

Heledd Fychan

Russell George 

Vaughan Gething

Tom Giffard

John Griffiths

Lesley Griffiths

Llyr Gruffydd

Siân Gwenllian 

Mike Hedges

Vikki Howells    

Altaf Hussain    

Jane Hutt           

Huw Irranca-Davies                        

Mark Isherwood             

Joel James         

Julie James

Delyth Jewell

Elin Jones

Laura Anne Jones

Samuel Kurtz

Jeremy Miles

Darren Millar

Eluned Morgan

Julie Morgan       

Sarah Murphy

Lynne Neagle

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

Adam Price

Jenny Rathbone

David Rees

Sam Rowlands  

Jack Sargeant

Ken Skates  

Carolyn Thomas

Lee Waters          

Joyce Watson

Buffy Williams

Sioned Williams

Archif