Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Cyhoeddwyd 25/03/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/03/2015

Christine Chapman AC Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Y Bil Ym mis Chwefror, cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) i'r Cynulliad. Bydd y Bil yn diwygio'r sail gyfreithiol yng Nghymru ar gyfer rhentu cartref oddi wrth landlord preifat neu landlord cymunedol, gan gynnwys awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig. Gwaith y Pwyllgor Gan fod pwnc yn Bil yn dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor, gofynnwyd inni edrych ar ei 'egwyddorion cyffredinol' neu'r prif nodau. Gelwir hyn yn 'Gyfnod 1', ac rydyn ni'n defnyddio'r rhan hon o'r broses i glywed tystiolaeth ac i lunio adroddiad a fydd yn gwneud argymhellion i'r Gweinidog am newidiadau i'r Bil. Mae gennym tan 26 Mehefin i wneud hyn. Rydyn ni wedi dechrau ar ein gwaith drwy gynnal ymgynghoriad a gofyn i sefydliadau ac aelodau o'r cyhoedd edrych ar y Bil ac ysgrifennu atom i roi eu barn. Daw'r ymgynghoriad i ben ar 27 Mawrth, ac ar ôl hynny byddwn yn cyhoeddi'r dystiolaeth a gawsom. Mae digon o amser ar ôl ichi anfon eich sylwadau ar y Bil; anfonwch nhw mewn e-bost at SeneddCELG@Cynulliad.Cymru. Digwyddiad i randdeiliaid Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad anffurfiol i randdeiliaid i glywed gan denantiaid am eu profiadau o rentu yng Nghymru. Roedd hwn yn ddigwyddiad diddorol iawn ac yn gyfle i aelodau'r Pwyllgor siarad â nifer o bobl a chasglu amryw o safbwyntiau. Fel Cadeirydd, fe gefais hyn yn hynod o ddefnyddiol wrth baratoi ar gyfer ein sesiynau tystiolaeth lafar. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=videoseries?list=PLAiwHW5TKfkH-cUo-9HZ9xW_4Do_ZKujb&w=560&h=315] Mae lluniau o’r digwyddiad i’w gweld yn ein  albwm  Flickr Sesiynau tystiolaeth lafar Bydd y Pwyllgor yn dechrau clywed tystiolaeth lafar ar y Bil ar ôl toriad y Pasg. Ar 22 Ebrill, byddwn yn clywed gan y Gweinidog am y tro cyntaf, ac yna byddwn yn gwrando ar dystiolaeth sefydliadau dethol eraill. Sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor