daniel trivedy

daniel trivedy

Stori Gymreig - Stori Daniel

Awdur Daniel Trivedy   |   Cyhoeddwyd 01/03/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/03/2023   |   Amser darllen munudau

Mae Daniel Trivedy yn artist gweledol amlddisgyblaethol o dras Indiaidd sydd wedi’i leoli yn Abertawe. Yn ogystal â bod yn artist gweithredol, mae Daniel yn gweithio fel Arweinydd Prosiect i Gyngor Celfyddydau Cymru ac fel darlithydd ar y cwrs Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Gâr.

Mae Carthenni Argyfwng yn gweithio fel llwyfan sy’n dod â dwy sgwrs wahanol eu golwg at ei gilydd. Dyluniodd Daniel y carthenni i hyrwyddo amgylchedd mwy cynhwysol, gyda’r nod o gymodi sgyrsiau ynghylch cenedligrwydd a phobl sy'n ceisio lloches.


Yn y bôn, mae gen i ddiddordeb yn y straeon sydd o'n cwmpas fel cymdeithas. Yn benodol, mae gen i ddiddordeb yn yr hanesion hynny sy'n dod â ni'n agosach at ein gilydd ac yn rhoi mwy o ymdeimlad inni o berthyn. Mae fy arferion celf yn archwilio ein perthynas seicolegol â'n gilydd ac yn ystyried tarddiad, goblygiadau a chanlyniadau'r rhain.

Yn 2015, ymwelais â'r gwersyll mudwyr yn Calais a gaiff ei adnabod fel y Jyngl. Roedd y straeon personol a glywais gan unigolion yn wrthgyferbyniad llwyr â'r iaith ddad-ddynoli sy’n gysylltiedig ag ymfudwyr yr oeddwn wedi clywed cymaint ohoni ar gyfryngau'r DU. Dyma'r tro cyntaf i sgyrsiau daear-wleidyddol o bell gael effaith mor ddwys arnaf fi.

Rwy'n teimlo ein bod yn ffodus yng Nghymru i allu ystyried materion mewn ffordd wahanol i rannau eraill o'r DU. Mae’r weledigaeth o Gymru fel Cenedl Noddfa a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn fy nghysuro. Cynlluniwyd Blancedi Argyfwng Cymru fel llwyfan, i ysgogi sgwrs fwy cynhwysol, ac i ddileu rhagenwau deuaidd syml fel 'ni' a 'nhw'. Sut y gallwn ni fanteisio ar gryfder ein diwylliant tra'n estyn llaw, ar yr un pryd, tuag at y rhai sydd mewn angen?

Fel addysgwr, rwyf bob amser wedi deall grym y celfyddydau ac addysg i drawsnewid bywydau. Yng Nghyngor Celfyddydau Cymru rwy'n ddigon ffodus i arwain rhaglen o'r enw Cynefin: Cymru ddiwylliannol ac ethnig amrywiol. Mae'r rhaglen hon yn rhoi gweithwyr creadigol proffesiynol amrywiol mewn ysgolion i'w helpu i archwilio hanes a datblygiad Cymru fel cymdeithas ddiwylliannol amrywiol ac mae’n caniatáu i ddysgwyr ymchwilio i'w hunaniaeth o ran tyfu i fyny yn y Gymru gyfoes.

Eleni, byddaf hefyd yn gweithio ar bartneriaeth newydd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru o'r enw Safbwynt(iau): Dod â'n straeon at ei gilydd. Fel rhan o'r fenter hon, bydd Gweithwyr Creadigol Proffesiynol o gefndiroedd amrywiol yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau o'r gymuned i weithredu fel asiantau newid. Nod y rhaglen yw adeiladu sector celfyddydau a threftadaeth sy'n decach, yn fwy cyfartal ac sy'n adlewyrchiad cywir o amrywiaeth diwylliannol ac ethnig Cymru.