Y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal cynhadledd ar Safbwyntiau ar Gyfranogiad Pobl Ifanc

Cyhoeddwyd 24/11/2008   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2014

Y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal cynhadledd ar Safbwyntiau ar Gyfranogiad Pobl Ifanc

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi trefnu cynhadledd: Safbwyntiau ar Gyfranogiad Pobl Ifanc (DYDD IAU 27 TACHWEDD), sydd wedi ei anelu at ddatblygu cysylltiadau defnyddiol ac ymarferol ar draws nifer o sefydliadau yn y DU, sydd i gyd â diddordeb cyffredin mewn annog pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd.                   

Cynhelir y gynhadledd yn Siambr Hywel (siambr drafod ieuenctid Cynulliad Cenedlaethol Cymru) yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd.

Bydd nifer o siaradwyr allweddol yn cymryd rhan yn y gynhadledd, yn cynnwys Alun Owens (Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd), Sara Reid (Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru), Michael Raftery (Cyfarwyddwr Rhaglen Addysg Dinasyddiaeth Cymdeithas Hansard) a John Gower (awdur a darlledwr).

Bydd y gynhadledd yn cylchdroi o amgylch araith gan bob prif siaradwr, gyda thrafodaethau agored rhwng y cynrychiolwyr i ddilyn. Bydd panel o bobl ifanc, tebyg i Reithgor Dinasyddion yn cymryd rhan yn y trafodaethau a bydd cyfle i’r bobl ifanc fynegi’u barn am y gweithdrefnau. Gallant hefyd roi eu sylwadau ar ffurf electronig ar sgriniau yn Siambr Hywel.

Dywedodd Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, a fydd yn croesawu’r cynrychiolwyr i’r gynhadledd ddydd Iau: “Rwy’n falch bod y Cynulliad yn croesawu’r gynhadledd hon, sy’n cynrychioli mynegiant o nod strategol Cynulliad Cenedlaethol Cymru o hyrwyddo ac ehangu cyfranogiad mewn datganoli.

“Mae’n galonogol bod y gynhadledd wedi denu cynrychiolwyr o Senedd y DU, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon.  Rwy’n hyderus y bydd hwn yn gyfle gwych i rannu syniadau a llwyddiannau ac i drafod yr heriau sy’n ein hwynebu.”

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Os ydych am ddod i'r digwyddiad hwn, cysylltwch â Iwan Williams ar 02920 898039 neu drwy e-bost yn Iwan.Williams@wales.gsi.gov.uk

2. Mae'r Prif Siaradwyr yn cynnwys:

Alun Owens (Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd)

Sara Reid (Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru) –

Michael Raftery (Cymdeithas Hansard )

Jon Gower (Awdur a darlledwr)

3. Mae'r cynrycholyddion yn cynnwys

Bethan Jenkins AC

Mari Wyn Gooberman (Pennaeth y Gwasanaeth Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Sian Davies (Mencap)

Enfys Williams (CFfI Cymru)

Martin Pollard (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd-Cymru)

Lorraine Barrett AC

Tom O’Leary (Rheolwr Addysg, Senedd y DU)

Ion Thomas (Ysgol Gyfun Gwynllyw)

Peter Black AC

Karen Roberts (Rhwydwaith Llythrennedd yn y Cyfryngau/OFCOM)

Karl Straw (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Tim Ruscoe (Swyddog Datblygu Cyfranogiad, Barnardos) -

Rosemary Everett (Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr ac Allgymorth, yr Alban)

Iwan Williams (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Eleri Wyn Williams (Pennaeth Addysg, BBC)

Andy Klom (Comisiwn yr UE Cymru)

Eleri Thomas (Achub y Plant)

Rachel Price (Y Ddraig Ffynci)

Alan Turkie (Senedd Ieuenctid y DU)

Llinos Evans (Canolfan CFfI Cymru)

Joseff Llewellyn (Achub y Plant)

Mererid Lewis (Achub y Plant)

Rebecca Horder (Achub y Plant)

Sian Pitman (Gwasanaeth Eiriolaeth a Chyfrangiad Tros Gynnal)

Laurence Howells (Gwasanaeth Eiriolaeth a Chyfrangiad Tros Gynnal)

George Jones (Gwasanaeth Eiriolaeth a Chyfrangiad Tros Gynnal)

Jo Sims (Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru)

Chris Llewelyn (CLlLC)

Marina McConville (Cynulliad Gogledd Iwerddon)

Claire Cowan (Rheolwr Addysg Allgymorth y DU)

Sara Pickard (Mencap)

Clair McDonough (Senedd Ynys Manaw)

Kath Jenkins (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Buddug  Saer (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Elise Stewart (Canllaw Ar-lein)

Owain Llyr ap Gareth (Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol)

Annabelle Harle (Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol)