Ymgynghoriad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Cyhoeddwyd 15/06/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/07/2018

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ynghylch Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) Llywodraeth Cymru.

Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Cynulliad sy'n trafod y Bil yng Nghyfnod 1 yn y broses ddeddfu.

Yn y cyfnod cyntaf, bydd y Pwyllgor yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil, gan gynnwys a fydd yn cyflawni ei amcanion ac a ellid cyflawni'r amcanion hynny trwy ddeddfwriaeth neu ddulliau sy'n bodoli eisoes.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd y Bil:

“yn gwahardd taliadau penodol mewn perthynas â threfnu i roi neu adnewyddu contractau meddiannaeth safonol, neu drefnu i barhau â chontractau o'r fath. Bydd hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch trin blaendaliadau cadw. Bydd unrhyw berson sy'n euog o drosedd o dan y Bil yn agored i ddirwy yn sgil euogfarn ddiannod."

Meddai John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau:

"Os caiff ei basio, gallai’r Bil hwn newid y sector rhent yng Nghymru yn sylweddol drwy ddod â'r ffioedd a godir gan landlordiaid ac asiantau gosod eiddo i ben.

"Byddwn yn trafod y Bil hwn yn fanwl i weld a yw'n angenrheidiol ac a fydd yn cyflawni ei nodau.

"Byddwn yn gofyn i unrhyw un sydd â buddiant yn y maes hwn, boed yn landlord, yn asiant gosod eiddo neu yn denant, fwrw golwg fanwl dros gynigion Llywodraeth Cymru a rhannu eu syniadau â'n hymgynghoriad."

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno tystiolaeth fynd i wefan y Pwyllgor.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn cynnal trafodaeth ar-lein. Gall pobl gymryd rhan ynddi drwy gyfrwng gwasanaeth Dialogue. Mae gwybodaeth am Dialogue a sut i gymryd rhan ar gael yma.

Dydd Gwener 7 Medi 2018 yw'r dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad.