24/10/2017 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 18/10/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 31/10/2017

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 17 Hydref 2017 i'w hateb ar 24 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Russell George (Sir Drefaldwyn): Pryd y comisiynodd Llywodraeth Cymru y gwaith o greu tablau mewnbwn/allbwn ar gyfer economi Cymru yn ffurfiol a pha adnoddau a ddyrannwyd i alluogi'r gweithgaredd hwnnw? (WAQ74447)

Russell George (Sir Drefaldwyn): Pa unigolion a gyflogwyd gan Lywodraeth Cymru i greu tablau mewnbwn /allbwn sy'n cwmpasu economi Cymru? (WAQ74448)

Russell George (Sir Drefaldwyn): A yw'r tablau mewnbwn/allbwn sy'n berthnasol i economi Cymru wedi'u cyhoeddi? (WAQ74449)

Derbyniwyd ateb ar 27 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith (Ken Skates):   I will write to you as soon as possible and a copy of the letter will be published on the internet.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Siân Gwenllian (Arfon): A oes unrhyw rwystrau cyfreithiol ar hyn o bryd i wahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru, ac a fydd y rhwystrau yma yn diflannu yn Ebrill 2018? (WAQ74441)W

Derbyniwyd ateb ar 27 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): Byddaf yn ysgrifennu atoch a chaiff copi o'r llythyr ei roi ar y rhyngrwyd.
 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Hefin David (Caerffili): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i gynyddu'r nifer o ofalwyr maeth yng Nghymru? (WAQ74442)

Hefin David (Caerffili): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i wella'r broses o baru plant sy'n derbyn gofal â lleoliadau gofal maeth priodol? (WAQ74443)

Hefin David (Caerffili): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i wella'r hyfforddiant a ddarperir i ofalwyr maeth yng Nghymru, yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad cam 2 ar y Fframwaith Maethu Cenedlaethol? (WAQ74445)

Hefin David (Caerffili): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed i wella parhad lleoliadau maeth yng Nghymru? (WAQ74446)

Derbyniwyd ateb ar 23 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): Work is well advanced to implement the National Fostering Framework for Wales over the next three years, building on the scoping and development work already undertaken. Implementation is being supported in 2017-18 by a grant of £400k from the Welsh Government, and agreement has been reached with the Welsh Local Government Association that this level of funding will be retained when the additional funding goes into the Revenue Support Grant in 2018-19. This shows a real commitment by the Welsh Government and its local government partners to implementation of the new framework.
A key objective of the National Fostering Framework is to increase the number of foster carers recruited by local authorities in Wales, and to ensure that they are properly trained and supported. The framework will enable greater regional collaboration, supported by a new performance management framework and a national approach to marketing. Individual local authorities, as corporate parents for the children they look after, will continue to be responsible for ensuring that suitable matches are made and that placements are stable and contribute towards permanency for the child.
Implementation of the National Fostering Framework is also being supported by the voluntary sector. The Welsh Government provides grant funding to The Fostering Network and the Association for Fostering and Adoption Cymru for three projects which aim to support and enable foster carers and those who work with them. The Fostering Excellence project is developing a national training programme for foster carers and AFA Cymru’s work is supporting professionals who work with foster carers.
The Fostering Wellbeing project is piloting social pedagogy within foster care settings in the Cwm Taf region. This project is delivering master classes which bring together health, social care and education professionals and foster carers for shared learning and development. The focus is around the wellbeing and learning of children, combining education and care, not just focusing on schooling but on social lifelong educational processes.

 

Hefin David (Caerffili): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i helpu awdurdodau lleol ac ymarferwyr i adnabod achosion o esgeuluso plant? (WAQ74444)

Derbyniwyd ateb ar 23 Hydref 2017

Carl Sargeant: Guidance on Handling Individual Cases in relation to safeguarding under Part 7 of the Act, including cases of neglect, will be issued shortly.
In addition, my officials will work with the NSPCC and multi-agency partners to develop a new National Protocol on neglect, as part of ongoing work to review and develop the National Protection Procedures. This has been partly funded by the Welsh Government and is being taken forward by Cardiff and the Vale Safeguarding Board on behalf of ADSS Cymru.